Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một 2022

Đại tạng kinh

Kinh Trường Bộ (Kinh Kutadanta Sutta )

 Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với...

Kinh Trường Bộ (Kinh Sonadanda )

Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng...

Kinh Trường Bộ (Kinh Ambattha)

Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với...

Kinh Trường Bộ (Kinh Sa-môn quả)

Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca,...

Kinh Trường BỘ (Kinh Phạm Võng)

Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên conđường giữa Ràjagaha (Vương xá) và Nalandà cùng với...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 33)

TỊNH HẠNH Ai gọi là tịnh hạnh Chẳng phải ở lõa hình Nằm gai sống nơi hiểm Mới là bậc tịnh hạnh Xả bỏ tâm ỷ lại Không học lời...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 32)

 BHIKṢU Bhikṣu đi khất thực Nếu có, chớ tích trữ Trời người ngợi tán dương Sanh tịnh không uế trược Bhikṣu luôn từ mẫn Kính trọng lời Phật dạy Vào sâu diệu Chỉ...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 31)

PHẨM 31: TÂM Ý Vụt nhanh khó hộ trì Là nơi dục niệm trú Nhiếp ý là việc lành Điều phục liền khinh an Như cá trên đất khô Do...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 30)

 PHẨM 30: AN LẠC Hơn người người sanh oán Thua người ta xấu hổ Vứt bỏ tâm hơn thua Không tranh sẽ tự an Nếu ai nhiễu loạn người Mà...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 29)

PHẨM 29: TƯƠNG ỨNG Ánh trăng soi tối tăm Khi trời chưa ló dạng Nhật quang chiếu sáng khắp Ánh trăng liền lu mờ Ngoại đạo chiếu ánh sáng Khi...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 28)

PHẨM 28: TỘI CHƯỚNG Không làm các điều ác Vâng làm mọi việc lành Thanh tịnh tâm ý mình Là lời chư Phật dạy Huệ thí được phước báo Phẫn...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 27)

PHẨM 27: QUÁN SÁT Khéo quán lỗi của mình Lỗi mình chẳng lộ ra Lỗi người rất dễ thấy Như bụi bay lơ lửng Nếu mình xưng không lỗi Tội...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 26)

 PHẨM 26: TỊCH DIỆT Như rùa thu ẩn mình Bhikṣu nhiếp ý tưởng Không nương không hại người Tịch diệt không lời nói Nhẫn nhục là đệ nhất Tịch diệt là...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 25)

PHẨM 25: THIỆN HỮU Bất tín ôm ganh ghét Kẻ kia ưa tranh đấu Bậc trí bỏ hiềm oán Bầy ngu cho là vui Tín tâm chẳng ganh ghét Tinh...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 24)

PHẨM 24: QUẢNG THUYẾT Dù tụng trăm bài kệ Chẳng hiểu có ích gì? Thông suốt chỉ một câu Nghe rồi sẽ đắc Đạo Dù tụng cả ngàn kệ Chẳng...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 23)

 PHẨM 23: TỰ MÌNH Luôn nói lời tốt lành Đạo Nhân khi đứng ngồi Nhất tâm tu định ý Lòng dục cầu ngừng nghỉ Bất luận đi nằm ngồi Một...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 22)

ĐA VĂN Đa văn khéo hành thiện Làm lành chẳng phiền não Tu hành diệt nghiệp chướng Đắc diệu Quả Đạo Nhân Ngu mê chẳng hay biết Khéo hành Pháp...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 21)

PHẨM 21: NHƯ LAI Tự thành Tối Chánh Giác Không nhiễm tất cả pháp Vô Úy, Nhất Thiết Trí Tự ngộ không thầy dạy Tự thành Tối Chánh Giác Không...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 20)

 PHẨM 20: SÂN HẬN Trừ sân lìa ngã mạn Lánh xa các phiền não Chẳng nhiễm nơi danh sắc Oan gia chẳng kết giao Sân đoạn nằm ngủ yên Khuể...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 19)

 PHẨM 19: NGỰA DỤ Ví như cưỡi ngựa thuần Tùy ý đến nơi muốn Tín giới và tinh tấn Định tuệ sẽ đầy đủ Đắc Pháp Đệ Nhất Nghĩa Lợi...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!