Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một 2022

Đại tạng kinh

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 18)

 PHẨM 18: HƯƠNG HOA Ai khéo lựa nơi xứ Lìa đường ác sanh thiên? Ai khéo giảng Pháp nghĩa Như khéo hái hoa xinh? Học nhân khéo lựa nơi Lìa...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 17)

 PHẨM 17: NƯỚC DỤ Tâm tịnh có chánh niệm Dục lạc chẳng còn tham Đã qua hố si mê Như nhạn bỏ ao khô Tâm kia đã xả bỏ Bay...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 16)

 PHẨM 16: THANH TỊNH Hãy nhớ tự tỉnh giác Khi làm chớ hư vọng Làm thiện tu hành an Việc làm được chân thật Người nên cầu phương tiện Sẽ...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 15)

 PHẨM 15: TƯ DUY Quán hơi thở ra vào Chú tâm tư duy kỹ Thông suốt đầu đến cuối Quán sát như Phật dạy Đó là chiếu thế gian Như...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 14)

PHẨM 14: OÁN HẬN Chẳng oán mà sanh oán Chẳng gây mà làm ác Ngu mê chịu thống khổ Hiện đời và hậu thế Nghiệp ác trước tự làm Sau...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 13)

 PHẨM 13: LỢI DƯỠNG Buồng chín, chuối sẽ khô Cỏ lau, trúc, cũng thế Con la chết khi chửa Con người chết bởi tham Bởi vậy tham vô lợi Phải...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 12)

PHẨM 12: CHÍNH ĐẠO Bốn Đế Tám Chánh Đạo Quán sát bằng trí tuệ Phá tan ái luân hồi Như gió thổi tung bụi Ai thấy Bốn Thánh Đế Tịch...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 11)

PHẨM 11: ĐẠO NHÂN Trừ lậu hàng phục người Lìa dục là tịnh hạnh Chẳng phạm giới của Phật Không nguyện gì chẳng thành Tu hành nếu chểnh mảng Làm...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 10)

 PHẨM 10: CHÍNH TÍN Tín giới tàm quý tài Là Pháp thánh hiền khen Đạo này bậc trí giảng Giúp người sanh lên trời Kẻ ngu chẳng tu thiện Bố...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 9)

 PHẨM 9: HÀNH NGHIỆP Nên lìa xa một pháp Đó là người nói dối Không ác gì chẳng làm Đời sau khổ chẳng tha Thà nuốt viên sắt nóng Khát...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 8)

 PHẨM 8: LỜI NÓI Nói dối gần địa ngục Đã làm mà nói không Hai tội, sau đều thọ Nghiệp đó tự lôi đi Lòng ác ai luôn giữ Như...

]Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 7)

 PHẨM 7: TU THIỆN Diệt trừ thân làm ác Chánh hạnh tự gìn giữ Thân nghiệp ai thủ hộ Thân luôn tu việc lành Diệt trừ lời xấu ác Chánh...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 6)

 PHẨM 6: TRÌ GIỚI Bậc trí khéo hộ giới Sẽ được ba phước báo Lợi lành tiếng thơm vang Mạng chung sanh lên trời Nên thấy người trì giới Hộ...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 5)

 PHẨM 5: YÊU THƯƠNG Yêu thương sanh âu lo Yêu thương sanh sợ hãi Yêu thương nếu chẳng có Lo sợ làm sao sanh? Do ái sanh âu lo Do...

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng (Phẩm 4)

PHẨM 4: BUÔNG LUNG Giới là Đạo cam lộ Buông lung là tử lộ Không tham sẽ bất tử Mất Đạo sẽ tự diệt Người trí hành thắng Đạo Vĩnh...

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẨM 3: THAM DỤC Tham lam khéo hiển hiện Hữu tình có nghi lo Nếu lại tăng ý tham Trói buộc càng kiên cố Lìa tham khéo quán sát Hết...

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẨM 2: ÁI DỤC Nguồn gốc của tham dục Là do vọng tưởng sanh Nếu tâm chẳng nghĩ tưởng Ái dục sẽ không sanh Do dục sanh phiền não Do...

Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

Phẩm 1 : Vô thường Khéo giác ngộ phiền não Nên khởi lòng hoan hỷ Nay nghe Ta soạn tập Pháp tụng Phật tuyên nói Như thế Phật Thế...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

 PHẨM 28: PHỔ HIỀN BỒ-TÁT KHUYẾN PHÁT Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ-tát với sức thần thông tự tại, uy đức cùng danh xưng vang...

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

 PHẨM 27: BỔN SỰ CỦA VUA DIỆU TRANG NGHIÊM Lúc bấy giờ Phật bảo các đại chúng: "Vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng vô...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!