Thứ Hai, 23 Tháng Năm 2022

Đại tạng kinh

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta))

Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta))

Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta))

Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)  Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp...

Trường Bộ Kinh (Kinh Tevijja (Tam minh))

Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Lohicca (Lô-hi-gia))

Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Kevaddha Kiên Cố)

Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ...

Trường Bộ Kinh (Kinh Subha Tu-bà)

Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn...

Trường Bộ Kinh (Bố-sá-bà-lâu)

 Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ca-diếp Sư tử hống)

Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta) (Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) Như vầy tôi nghe. Một...

Kinh Trường Bộ (Kinh Jàliya)

Kinh Jàliya (Jàliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa...

Kinh Trường Bộ (Kinh Mahàli )

Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm....

Kinh Trường Bộ (Kinh Kutadanta Sutta )

 Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với...

Kinh Trường Bộ (Kinh Sonadanda )

Kinh Sonadanda (Chủng Ðức) (Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng...

Kinh Trường Bộ (Kinh Ambattha)

Kinh Ambattha (A-ma-trú) (Ambattha sutta) Tụng phẩm thứ nhất Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với...

Kinh Trường Bộ (Kinh Sa-môn quả)

Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca,...

Kinh Trường BỘ (Kinh Phạm Võng)

Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên conđường giữa Ràjagaha (Vương xá) và Nalandà cùng với...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 33)

TỊNH HẠNH Ai gọi là tịnh hạnh Chẳng phải ở lõa hình Nằm gai sống nơi hiểm Mới là bậc tịnh hạnh Xả bỏ tâm ỷ lại Không học lời...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 32)

 BHIKṢU Bhikṣu đi khất thực Nếu có, chớ tích trữ Trời người ngợi tán dương Sanh tịnh không uế trược Bhikṣu luôn từ mẫn Kính trọng lời Phật dạy Vào sâu diệu Chỉ...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 31)

PHẨM 31: TÂM Ý Vụt nhanh khó hộ trì Là nơi dục niệm trú Nhiếp ý là việc lành Điều phục liền khinh an Như cá trên đất khô Do...

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 30)

 PHẨM 30: AN LẠC Hơn người người sanh oán Thua người ta xấu hổ Vứt bỏ tâm hơn thua Không tranh sẽ tự an Nếu ai nhiễu loạn người Mà...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!