Chủ Nhật, 28 Tháng Năm 2023

Đại tạng kinh

Trường Bộ Kinh (Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống)

Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ba-lê)

Kinh Ba-lê (Pàtika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc Mallà....

Trường Bộ Kinh (Kinh Tệ-túc)

Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại Niệm xứ)

Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) -...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðế-thích sở vấn)

 Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại làng Bà La...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại hội)

Kinh Ðại hội (Mahàsamaya sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại Ðiển Tôn)

 Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha...

Trường Bộ Kinh (Kinh Xa-ni-sa)

Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại Thiện Kiến vương)

 Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà la...

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta))

Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta) Tụng phẩm I Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta))

Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta))

Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta)  Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp...

Trường Bộ Kinh (Kinh Tevijja (Tam minh))

Kinh Tevijja (Tam minh) (Tevijja sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Lohicca (Lô-hi-gia))

Kinh Lohicca (Lô-hi-gia) (Lohicca sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng...

Trường Bộ Kinh (Kinh Kevaddha Kiên Cố)

Kinh Kevaddha (Kiên Cố) (Kevaddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ...

Trường Bộ Kinh (Kinh Subha Tu-bà)

Kinh Subha (Tu-bà) (Subha sutta) Tụng phẩm I Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn...

Trường Bộ Kinh (Bố-sá-bà-lâu)

 Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu) (Potthapàda sutta)  Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc)....

Trường Bộ Kinh (Kinh Ca-diếp Sư tử hống)

Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda sutta) (Kinh nầy còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) Như vầy tôi nghe. Một...

Kinh Trường Bộ (Kinh Jàliya)

Kinh Jàliya (Jàliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa...

Kinh Trường Bộ (Kinh Mahàli )

Kinh Mahàli (Mahàli sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm....

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!