Thứ Bảy, 1 Tháng Mười 2022

Kinh tạng
K

Kinh trung bộ (Kinh Hữu học)

Kinh Hữu học (Sekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc bấy giờ, một...

Kinh trung bộ (Kinh Bát thành)

 Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Tỳ-xá-ly), tại Beluvagàmaka (ấp Trúc Lâm). Lúc bấy giờ gia chủ...

Kinh trung bộ (Kinh Kandaraka)

Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con...

Kinh trung bộ (Kinh Hàng ma)

 Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc...

Kinh trung bộ (Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh)

Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây,...

Kinh trung bộ (Kinh Kosambiya)

 Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh...

Kinh trung bộ (Kinh Tư sát)

Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây,...

Kinh trung bộ (Đại kinh Pháp hành)

Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Pháp hành)

Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Phương quảng)

Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka Nivapa. Rồi nam...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Phương quảng)

Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả...

Kinh trung bộ (Kinh Veranjaka)

Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc...

Kinh trung bộ (Kinh Sàleyyaka)

Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Xóm ngựa)

Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Xóm ngựa)

Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân...

Kinh trung bộ (Ðại kinh Ðoạn tận ái)

Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Ðoạn tận ái)

 Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi...

Kinh trung bộ (Đại kinh Saccaka)

 Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Saccaka)

Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta...

Kinh trung bộ (Tiểu kinh Người chăn bò)

Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!