Thứ Bảy, 21 Tháng Năm 2022

Kinh giảng
K

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Thế ký)

 Kinh Thế ký Kinh này dài nhất trong toàn bộ Trường A-hàm, chiếm khoảng một phần, gồm năm quyển Hán dịch, từ quyển 18 đến 22....

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Lộ-già)

Kinh Lộ-già Bà-la-môn Lộ-già (Lohicca) thỉnh Phật và Tăng về nhà cúng dường, nhưng lại có ác kiến này: "Các Sa-môn, Bà-la-môn đã tự mình...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Bố-tra-bà-lâu)

 Kinh Bố-tra-bà-lâu Một ngoại đạo xuất gia, Phạm chí Bố-tra-bà-lâu (Poṭṭhapāda) thuật lại Phật nghe về tranh luận vừa xảy ra trong một buổi hội...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Sa-môn quả)

 Kinh Sa-môn quả A-xà-thế (Ajātasattu) trước đây nghe lời xúi dục của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã giết cha để cướp ngôi. Vào một đêm rằm, trăng đẹp,vua...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Tam minh)

Kinh Tam minh Cho đến thời đức Thích Tôn, kinh điển Vệ-đà được lưu truyền chỉ mới ba bộ mà trong Hán dịch thường gọi...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Lõa hình phạm chí)

Kinh Lõa hình phạm chí Một người ngoại đạo xuất gia, tu theo hạnh lõa thể, gặp Phật và hỏi rằng, người ta nói Phật...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Kiên cố)

Kinh Kiên cố Kinh này Phật nói rõ giá trị của thần thông. Các tôn giáo đều yêu cầu giáo chủ hiện thần thông, làm...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Cứu-la-đàn-đầu)

 Kinh Cứu-la-đàn-đầu Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu (Kūṭadanto) đang tổ chức đại tế đàn, tức đại lễ hiến hy cúng tế thần linh. Tế đàn này rất lớn...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Phạm võng)

 Kinh Phạm võng Có hai thầy trò Phạm chí, nhóm tu ngoại đạo (paribbājaka: Phổ hành giả, du sỹ ngoại đạo) là Thiện Niệm (Suppiya)...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh A-ma-trú)

Kinh A-ma-trú Bà-la-môn Phất-già-sa-la (Pokkharasāti) hay tin Phật đang đến ngụ trong địa phương của mình, và từ lâu ông cũng nghe đồn rằng Sa-môn...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Đại hội)

 Kinh Đại hội Kinh này có thể xem là mang dấu ấn của Mật giáo, hay chứa đựng mầm mống tư tưởng Mật giáo được...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Tự hoan hỷ)

Kinh Tự hoan hỷ I. Xá-lợi-phất sư tử hống. Xá-lợi-phất tuyên bố: Trong quá khứ, hiện tại, vị lai, không có sa-môn, bà-la-môn nào có trí...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Thanh tịnh)

 Kinh Thanh tịnh Sau mùa an cư, Sa-di Châu-na (Cunda-samaṇuddesa) đến hầu thăm A-nan, và tường thuật sự kiện tranh chấp nội bộ xảy ra...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Thiện sinh)

 Kinh Thiện sinh Thiện Sinh mỗi sáng ra công viên lễ bái sáu phương. Anh làm theo lời cha dặn mà không rõ ý nghĩa...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh A-nậu-di)

Kinh A-nậu-di ỳ kheo Thiện Tú (Sunakkhatta) từ bỏ Phật, không theo Phật tu hành nữa, vì Phật không chứng tỏ cho ông hai việc:...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn)

Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn Những câu hỏi của Thiên đế Thích. Kinh gồm ba phần. Phần I: Thiên đế Thích và chư thiên Đao-lị chuẩn bị...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Đại duyên phương tiện)

 Kinh Đại duyên phương tiện A-nan nhận xét: Lý duyên khởi Phật thuyết thật thậm thâm, nhưng sao Tôn giả thấy rất dễ hiểu. Nhận...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Tam tụ)

 Kinh Tam tụ Kinh do Phật thuyết. Nội dung cũng là kết tập pháp tạng theo danh mục pháp số như các kinh trên. Điểm...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Tăng nhất)

Kinh Tăng nhất Nội dung Kinh này đại thể cũng đồng với Kinh Thập thượng; chỉ có điểm khác là do chính Phật thuyết.

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Thập thượng)

Kinh Thập thượng Pāli: Dasuttarasutta, D 34] Kinh này cũng do Phật khiến Xá-lợi-phất thuyết cho các Tỳ kheo nhân ngày Tăng thuyết giới. Nội dung của Kinh cũng là...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!