Chủ Nhật, 28 Tháng Năm 2023

Kinh giảng
K

Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện giảng ký (Giới thiệu đề kinh)

GIỚI THIỆU ÐỀ KINH Trong phần huyền nghĩa đương nhiên quan trọng nhất là phải giới thiệu Ðề kinh trước: Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn...

Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện giảng ký (Duyên khởi)

Duyên khởi Chư vị đồng học, Trong những năm qua, khi đạo tràng vừa xây dựng xong, bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định sẽ...

Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện giảng ký (Đôi lời bày tỏ)

ĐÔI LỜI BÀY TỎ Hồi nhỏ đi chùa Giác Sanh ở Phú Thọ để cúng thất cho ông bác, chúng tôi nhớ đã có dịp...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu ly quang như lai lược giảng (Phần 6)

Phần 6 Như vậy là tối hôm nay đã lược giảng xong bộ Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu ly quang như lai lược giảng (Phần 5)

Phần 5 Đối với nghĩa lý của lời kinh, quý vị thấy có điểm nào hoài nghi chăng? Hoặc giả quý vị có kiến giải...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu ly quang như lai lược giảng (Phần 4)

Phần 4 Ngày hôm nay, tôi có điều này báo cho các quý vị hay là những người ở Los Angeles đây có duyên với...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu ly quang như lai lược giảng (Phần 3)

Phần 3 Đối với chúng ta là những người theo học Phật Pháp, mọi thứ khác đều không thể so sánh với Phật Pháp được;...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu ly quang như lai lược giảng (Phần 2)

Phần 2 Những nết cáu giận của chúng ta, thực tình chẳng phải do thức ăn mang lại, cũng chẳng phải do trời hay đất tạo ra, chẳng phải do thời...

Kinh công đức các bổn nguyện của dược sư lưu lyquang như lai lược giảng (Phần 1)

Phần 1 Kệ khai kinh Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, Nguyện tỏ Như...

Kinh Phổ Môn QuánThế Âm Bồ Tát giảng giải

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thường được gọi đơn giản là phẩm Phổ Môn nghĩa là cánh cửa phổ biến, cánh cửa rộng mở cho mọi loài đi vào. Nhưng...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Thế ký)

 Kinh Thế ký Kinh này dài nhất trong toàn bộ Trường A-hàm, chiếm khoảng một phần, gồm năm quyển Hán dịch, từ quyển 18 đến 22....

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Lộ-già)

Kinh Lộ-già Bà-la-môn Lộ-già (Lohicca) thỉnh Phật và Tăng về nhà cúng dường, nhưng lại có ác kiến này: "Các Sa-môn, Bà-la-môn đã tự mình...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Bố-tra-bà-lâu)

 Kinh Bố-tra-bà-lâu Một ngoại đạo xuất gia, Phạm chí Bố-tra-bà-lâu (Poṭṭhapāda) thuật lại Phật nghe về tranh luận vừa xảy ra trong một buổi hội...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Sa-môn quả)

 Kinh Sa-môn quả A-xà-thế (Ajātasattu) trước đây nghe lời xúi dục của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã giết cha để cướp ngôi. Vào một đêm rằm, trăng đẹp,vua...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Tam minh)

Kinh Tam minh Cho đến thời đức Thích Tôn, kinh điển Vệ-đà được lưu truyền chỉ mới ba bộ mà trong Hán dịch thường gọi...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Lõa hình phạm chí)

Kinh Lõa hình phạm chí Một người ngoại đạo xuất gia, tu theo hạnh lõa thể, gặp Phật và hỏi rằng, người ta nói Phật...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Kiên cố)

Kinh Kiên cố Kinh này Phật nói rõ giá trị của thần thông. Các tôn giáo đều yêu cầu giáo chủ hiện thần thông, làm...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Cứu-la-đàn-đầu)

 Kinh Cứu-la-đàn-đầu Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu (Kūṭadanto) đang tổ chức đại tế đàn, tức đại lễ hiến hy cúng tế thần linh. Tế đàn này rất lớn...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh Phạm võng)

 Kinh Phạm võng Có hai thầy trò Phạm chí, nhóm tu ngoại đạo (paribbājaka: Phổ hành giả, du sỹ ngoại đạo) là Thiện Niệm (Suppiya)...

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm (Kinh A-ma-trú)

Kinh A-ma-trú Bà-la-môn Phất-già-sa-la (Pokkharasāti) hay tin Phật đang đến ngụ trong địa phương của mình, và từ lâu ông cũng nghe đồn rằng Sa-môn...

CÁC TIN KHÁC

CÓ THỂ BẠN THÍCH

error: Nội dung được bảo mật !!