Thứ Năm, 11 Tháng Tám 2022
Kinh-Luận Đại tạng kinh Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 33)

Kinh pháp yếu tụng (Phẩm 33)

TỊNH HẠNH

[1]
Ai gọi là tịnh hạnh
Chẳng phải ở lõa hình
Nằm gai sống nơi hiểm
Mới là bậc tịnh hạnh

[2]
Xả bỏ tâm ỷ lại
Không học lời dị đoan
Pháp ác diệt trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

[3]
Đời này gieo nhân sạch
Đời sau quả chẳng dơ
Không làm các điều ác
Mới là bậc tịnh hạnh

[4]
Nếu đối với ái dục
Tâm ý không tham luyến
Đã xả đã chánh hạnh
Đó là diệt trừ khổ

[5]
Nếu ai chẳng chỗ nương
Chánh kiến luôn tu tập
Luôn nhớ trừ hữu lậu
Mới là bậc tịnh hạnh

[6]
Kẻ ngu dưỡng râu tóc
Tham lam giường gối nệm
Bên trong ý chấp trước
Vẻ ngoài muốn cầu chi?

[7]
Ai mặc áo vải thô
Chân thật hành thiện Pháp
Nơi vắng tư duy Pháp
Mới là bậc tịnh hạnh

[8]
Thấy kẻ ngu đến đi
Rớt hào sâu chịu khổ
Muốn tự qua bờ kia
Không nên nghe tà thuyết
Diệt ác đừng khởi sanh
Mới là bậc tịnh hạnh

[9]
Ra khỏi dòng ái dục
Vô dục như Phạm Thiên
Các hành đã trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

[10]
Chẳng phải dùng nước sạch
Tắm gội hết tội chướng
Ai khéo trừ pháp ác
Mới là bậc tịnh hạnh

[11]
Cạo đầu chưa Đạo Nhân
Xưng thiện chưa tịnh hạnh
Nếu khéo diệt mọi ác
Mới là bậc tịnh hạnh

[12]
Chỉ Quán khéo tu hành
Thanh tịnh chẳng cấu uế
Đoạn trừ ái dục siết
Mới là bậc tịnh hạnh

[13]
Lìa ác là tịnh hạnh
Chánh hạnh là Đạo Nhân
Bỏ ngã trừ cấu uế
Mới gọi là xuất gia

[14]
Ai không ý mê huyễn
Không nghi không kiêu mạn
Không tham không ngã tưởng
Mới là bậc tịnh hạnh

[15]
Phật không bảo tịnh hạnh
Là do cha mẹ sanh
Bởi đó nhiều uế trược
Diệt ác là tịnh hạnh

[16]
Thân ngữ cùng với ý
Thanh tịnh không lỗi lầm
Khéo nhiếp ba nghiệp này
Mới là bậc tịnh hạnh

[17]
Bị chửi bị đánh đập
Nhẫn nhịn không khởi sân
Có sức đại nhẫn nhục
Mới là bậc tịnh hạnh

[18]
Nếu ai bị lấn hiếp
Hãy nhớ giữ giới hạnh
Đoan thân tự điều phục
Mới là bậc tịnh hạnh

[19]
Lành dữ đời ngợi khen
Dài ngắn hay lớn bé
Chẳng lấy cũng chẳng cho
Mới là bậc tịnh hạnh

[20]
Thân nghiệp làm việc lành
Ngữ ý cũng không phạm
Khéo tu ba diệu xứ
Mới là bậc tịnh hạnh

[21]
Đến chẳng cho vui sướng
Đi cũng chẳng ưu sầu
Huyên náo nên xa lánh
Mới là bậc tịnh hạnh

[22]
Ân ái đã đoạn trừ
Xuất gia lìa ái dục
Ái dục nếu trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

[23]
Chẳng kia cũng chẳng đây
Đây kia đã rỗng không
Lìa bỏ tâm tham dục
Mới là bậc tịnh hạnh

[24]
Chẳng kia cũng chẳng đây
Đây kia đã rỗng không
Không nhiễm ba nơi ác
Mới là bậc tịnh hạnh

[25]
Khéo bỏ nghiệp gia đình
Bạt trừ gốc ái dục
Tri túc không tham dục
Mới là bậc tịnh hạnh

[26]
Như nay biết tường tận
Nguồn gốc của khổ đau
Chẳng còn tâm ái dục
Mới là bậc tịnh hạnh

[27]
Nghiệp tội và phước báo
Cả hai đã vĩnh trừ
Vô ưu chẳng nhiễm trần
Mới là bậc tịnh hạnh

[28]
Nghiệp tội và phước báo
Cả hai đã vĩnh trừ
Ba cõi chẳng nhiễm trước
Mới là bậc tịnh hạnh

[29]
Như nước trên lá sen
Kim khó xuyên hạt cải
Chẳng bị dục nhiễm ô
Mới là bậc tịnh hạnh

[30]
Tâm vui chẳng nhiễm trần
Sáng tròn như trăng rằm
Hủy báng đã trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

[31]
Như ánh trăng sáng ngời
Treo ở giữa hư không
Chẳng nhiễm nơi ái dục
Mới là bậc tịnh hạnh

[32]
Lánh tranh chẳng đua tranh
Bị phạm chẳng oán hờn
Ác đến thiện tiếp đãi
Mới là bậc tịnh hạnh

[33]
Thâm giải diệu trí tuệ
Biết rõ đường đúng sai
Liễu giải vô thượng nghĩa
Mới là bậc tịnh hạnh

[34]
Nếu ai ở thế gian
Khất thực để sanh sống
Vô ngã không chấp trước
Chẳng mất hạnh thanh tịnh
Trí tuệ vô cùng tận
Mới là bậc tịnh hạnh

[35]
Nếu khéo bỏ ái dục
Xuất gia lìa các thọ
Đoạn trừ nơi dục lậu
Mới là bậc tịnh hạnh

[36]
Thương xót các hữu tình
Khiến họ lìa sợ hãi
Chẳng hại làm lợi lành
Mới là bậc tịnh hạnh

[37]
Xa oán chẳng còn oán
Không gì gây thương tổn
Dẹp bỏ tâm tà kiến
Mới là bậc tịnh hạnh

[38]
Quá khứ cùng vị lai
Hiện tại không chấp trước
Chẳng buông cũng chẳng giữ
Mới là bậc tịnh hạnh

[39]
Diệt trừ tham sân si
Kiêu mạn các việc ác
Kim khó xuyên hạt cải
Mới là bậc tịnh hạnh

[40]
Thành với hào kiên cố
Đến đi chịu khổ não
Mong muốn qua bờ kia
Không nên nghe tà thuyết
Diệt ác đừng khởi sanh
Mới là bậc tịnh hạnh

[41]
Nếu ai đoạn ái dục
Đời này và đời sau
Tham ái đã trừ sạch
Mới là bậc tịnh hạnh

[42]
Ai không còn mong ngóng
Đời này và đời sau
Không chỗ để ngóng trông
Mới là bậc tịnh hạnh

[43]
Tự mình hiểu biết rõ
Trời người chẳng thể thấu
Khéo biết vô lượng quán
Mới là bậc tịnh hạnh

[44]
Quy mạng Nhân Trung Tôn
Quy mạng Nhân Trung Thượng
Xin hỏi Đức Thế Tôn
Vì sao gọi là thiền?
Kính mong Thiên Trung Thiên
Diễn nói giảng Kinh giới

[45]
Tự biết việc đời trước
Thấy được cõi trời người
Tận trừ gốc sanh tử
Trí tâm vĩnh tịch diệt

[46]
Tự biết tâm giải thoát
Lìa dục không chấp trước
Ba Minh đã thành tựu
Mới là bậc tịnh hạnh

[47]
Tự biết việc đời trước
Biết nhân duyên hữu tình
Như Lai Phật vô nhiễm
Mới là bậc tịnh hạnh

[48]
Trừ sạch tất cả kết
Nhiệt não cũng chẳng còn
Như Lai Phật vô nhiễm
Mới là bậc tịnh hạnh

[49]
Long tượng giữa tiên nhân
Đại Tiên bậc tối tôn
Tắm gội Tám Giải Thoát
Mới là bậc tịnh hạnh

[50]
Tận trừ mọi phiền não
Qua sông đến vô lậu
Từ đây qua bờ kia
Mới là bậc tịnh hạnh

[51]
Bhikṣu mặc Pháp y
Quán dục chẳng chân thật
Tĩnh tọa dưới cây vắng
Mới là bậc tịnh hạnh

[52]
Không việc gì chẳng biết
Vĩnh trừ mọi hoài nghi
Diệt tận các phiền não
Mới là bậc tịnh hạnh

[53]
Rời bỏ duyên gia đình
Xuất gia không sợ hãi
Uống được vị cam lộ
Mới là bậc tịnh hạnh

[54]
Đoạn tuyệt chuyện thế sự
Không thốt lời ác ôn
Quán sát Tám Chánh Đạo
Mới là bậc tịnh hạnh

[55]
Đơn độc đi cùng khắp
Ẩn tàng vô hình ảnh
Khó hàng khéo tự điều
Mới là bậc tịnh hạnh

[56]
Vô hình không thể thấy
Đó cũng chẳng thể thấy
Ai thấu hiểu câu này
Thì phải luôn tư duy
Giác ngộ trừ kết sử
Mới là bậc tịnh hạnh

[57]
Khéo đoạn sông sanh tử
Khéo nhẫn vượt thế gian
Tự giác thoát hào sâu
Mới là bậc tịnh hạnh

[58]
Hãy cầu dứt luân hồi
Tịnh hạnh chẳng có dục
Tâm tự quán các tình
Tự mình tu tịnh hạnh
Ai khéo biết như thế
Mới là bậc tịnh hạnh

[59]
Trước đoạn tâm tham ái
Kiêu mạn và tà kiến
Diệt sạch mọi kết sử
Đó là bậc tịnh hạnh

[60]
Nếu ai biết diệu Pháp
Chẳng kể già hay trẻ
Quán kỹ giữ giới tín
Như Phạm Chí thờ lửa

[61]
Đối với Pháp tu hành
Tịnh hạnh là tối thượng
Tất cả các hữu lậu
Trừ sạch chẳng thừa sót

[62]
[Đối với Pháp tu hành]
[Tịnh hạnh là tối thượng]
Hoặc lại quán các pháp
Trừ sạch chẳng thừa sót

[63]
[Đối với Pháp tu hành]
[Tịnh hạnh là tối thượng]
Hoặc lại quán tụ hội
Trừ sạch chẳng thừa sót

[64]
[Đối với Pháp tu hành]
[Tịnh hạnh là tối thượng]
Hoặc lại quán nhân duyên
Trừ sạch chẳng thừa sót

[65]
Ví như nội Pháp bổn
Tịnh hạnh là biểu dương
Giả sử cùng đồng ngồi
Như Bhikṣu Thiện Dung

[66]
Ví như nội Pháp bổn
Tịnh hạnh là biểu dương
Biết sanh biết già bệnh
Biết chuyển đến đường chết

[67]
Ban ngày trời chiếu sáng
Ban đêm trăng sáng soi
Áo giáp rạng quân binh
Thiền định soi Đạo Nhân
Khi Phật hiện thế gian
Sáng rực khắp muôn nơi

[68]
Bậc tịnh hạnh không có
Vấn vương niệm vui buồn
Ý như như, bất động
Niệm niệm diệt hoài nghi

[69]
Sanh ra các diệu Pháp
Bậc tịnh hạnh tu thiền
Khéo giải lưới hoài nghi
Tự biết các pháp khổ

[70]
Sanh ra các diệu Pháp
Bậc tịnh hạnh tu thiền
Chiếu soi khắp thế gian
Như trời giữa hư không

[71]
Sanh ra các diệu Pháp
Bậc tịnh hạnh tu thiền
Dẹp tan chúng ma quân
Như Phật lìa trần cấu

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!