Vô tự thị chân kinh (Quang Minh Chiếu Thập Phương)

114


Quang Minh Chiếu Thập Phương” là một câu trong bài kệkinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, phẩm thứ hai mươi ba.

Ngài Dược Vương, trong thời tu nhơn đã có duyên lành lớn, được Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nhận làm đệ tửhết lòng truyền dạy Phật pháp.

Bồ Tát Dược Vương có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ, nghĩa là, ai nhìn thấy ngài cũng lộ niềm vui vẻan lạc. Ngài chuyên cầntinh tấntâm không hề thối chuyển dù trước bất cứ thử thách nào nên ngài đã chứng được Tam Muội Hiện Nhất Thiết sắc Thân; nghĩa là, ngài có thể tùy duyên hóa độ, muốn thành sắc thân nào thì ngài sẽ thị hiện thành sắc thân đó. Khi chứng được tam muội này, ngài liễu ngộ rằng, ngay thân xác ngài đang mang đây cũng chỉ là hóa thân của chính ngài ở tiền kiếp nào đó mà thôi. Nhục thân ta sanh rồi diệt, không thể làm ô nhiễm tới CHÂN THÂN bất sanh bất diệt hằng thường là PHÁP THÂN của ta được.

Giác ngộ rồi, ngài Dược Vương vô cùng hoan hỷ và biết ơn thầy mình. Bởi đã hoàn toàn giải thoát khỏi xác thân tứ đại nên Dược Vương Bồ Tát đã an nhiên tẩm các loại hương thơm tinh sạch trên nhục thân mình rồi dõng mãnh tự thiêu để cúng dường sư phụtạ ơn vô lượng.

Là Phật tử, khi tụng kinh Pháp Hoa tới phẩm này, hẳn chúng ta đều hiểu rằng Dược Vương Bồ Tát tự thiêu cúng dường sư phụ, không phải là ngài cúng dường tấm nhục thân tứ đại, mà là cúng dường Sự-Giác-Ngộ siêu tuyệt, vượt lên trên hết thảy mọi ràng buộc, mọi sợ hãi mà ngài đã đạt được qua sự chỉ dạy của thầy. Chính vì sự chứng đắc vẹn toàn đó mà ngọn lửa trên nhục thân ngài không phải chỉ là lửa thế gian. Ngọn lửa đó đã là ánh sáng vi diệu rực rỡ, chiếu sáng khắp mười phương. Ánh sáng đó mang trí tuệ tới nơi ngu si, mang ấm áp tới nơi lạnh lẽo, mang hiền hòa tới nơi ác độc, mang từ bi tới nơi hận thù. Ánh sáng đó mầu nhiệm như vậy nên ngay khi lửa vừa tắt trên nhục thân Dược Vương Bồ Tát thì ngài liền lập tức tái sanh làm Thái-tử ngay nơi quốc gia đó, để gặp lại được sư phụ là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, khi đó chưa nhập diệt.

Sáng nay, ngày đầu năm dương lịch, mở trang kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản SựPhật tử cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật với giòng lệ tuôn rơi. Phật tử cũng quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật luôn mở rộng ngàn tay, ngàn mắt để lắng nghe và xoa dịu bao thống khổ của chúng sanh. Hôm nay, trước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được an vị ngoài khuôn viên ngôi chùa nhỏ, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina Mỹ Quốc, khi sương sớm còn đọng trên bờ cây ngọn cỏ thì một người con Phật đã bình tĩnh an tọa, tư thiêu để cúng dường chúng sinh! Kính bạch Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, với “mắt thương nhìn thế gian”, ngài đã thấy và đã nghe người tu sĩ sáng nay, khi vị ấy châm lửa trên tấm thân tứ đại để thỉnh nguyện ba điều:

1- Toàn dân Việt Nam được tự do tôn giáo

2- Dân tộc Việt Nam được tư do dân chủ

3- Tổ quốc Việt Nam được vẹn toàn .

Đó là vị tu sĩ người Việt NamĐại Đức Thích Chân Hỷ, xuất gia vừa tròn mười hai năm. Thời gian đó cũng chỉ như một sát na khi Đại Đức nhìn thấu những khổ đau luân hồi do người tạo cho người. Trong ước nguyện thức tỉnh lương tâm nhân loạiĐại Đức đã quyết định dùng thân mình làm đuốc sáng soi dọi chốn vô minh.

Phật tử cúi đầu đảnh lễ mười phương Chư Phật

Phật tử cúi đầu đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật tử cúi đầu đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát

Trước trang kinh Pháp Hoa mở rộngPhật tử kính cẩn tụng phẩm thứ hai mươi ba “Dược Vương Bồ Tát Bản Sự” để thành tâm hướng về hương linh cố Đại Đức Thích Chân Hỷ, vị Tỳ-kheo vừa dùng nhục thân mình làm phương tiện hiển lộ Pháp Thân vĩnh hằng thường tại.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

1 tháng giêng 2004
(Tháng 12, PL2547)
Diệu Trân