Thứ Tư, 25 Tháng Năm 2022
Kinh-Luận Kinh tạng Vô Tự Chân Kinh (Chứng Nghiệm Về Vạn Vật Đồng Nhất Thể)

Vô Tự Chân Kinh (Chứng Nghiệm Về Vạn Vật Đồng Nhất Thể)

       Chứng Nghiệm Về Vạn Vật Đồng Nhất ThểNhà bác học lỗi lạc người Áo, Ernst Mach nêu ra nguyên lý, “Bất kể vật chất nào trong vũ trụ cũng phải gắn kết chặt chẽ với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ; không tồn tại bất kỳ một cá thể độc lập nào; sự phân chia vật chất thành những thành phần đối lập loại trừ lẫn nhau là sai lầm, giả tạo, bởi toàn vũ trụ là MỘT!”

Nhất thể cũng là Ngã (ego self, duy ngã độc tôn) mà tự tánh của nó cũng là không (Vô Ngã, no self.) Tất cả đều vô thường, đều như huyễn. Đó là lý bất nhị. Nhưng Sắc tất thị không (emptiness) bất khả tư nghi, mà chỉ chứng nghiệm, và kiến tánh. Dzogchen starts from the basic premise of Non-Duality, “Everything is Self” and yet “Self is empty,” so one avoids the complicated ego traps one might fall into if everything was just Self.  Starting from this view one then proceeds to abolish all other dualities, i.e. time, space, god, and society, quite literally anything that implies an external permanent reality. The Non-Dual state means no ‘self’ and no ‘other’ – just the dance of reality or awareness, whichever syntax appeals to you more. It is all simply the spontaneous arising of images, sounds, and sensations that make up reality. You cannot just talk about the Emptiness of Form, you have to experience it and this is where the multitude of enlightenment techniques comes in. If you manage to see and experience the ‘emptiness of Self’ then you are no longer bound by the idea that there is actually anything inside you, except for a huge pool of unlimited potential waiting to assume any form in a moment. 

Dzogchen phân biệt giữa 4 triết lý tối thượng, đó là hư vô (nihilism,) hữu thường (trường cữu, eternalism,) nhất nguyên (monism,) and nhị nguyên (dualism.) Cái khác biệt của hư vô là không chỉ là Không mà có không, không có.  Sắc tức không, không tức sắc.  Hữu thường trở nên vô thường. Nhất thể không bác bỏ lý đa nguyên.  Cuối cùng tất cả liên hệ lẫn nhau trong nhị nguyên mà tâm thức nguồn gốc và căn bản của tất cả. 

An important aspect of understanding this view is to know how it differs from what in Dzogchen is traditionally called the ‘Four Philosophical Extremes.’ These are nihilism, eternalism, monoism and dualism.

– Dzogchen differs from nihilism in the sense that there is not only Emptiness, but that reality is a constant dance between Emptiness and Form.

– Dzogchen differs from eternalism by the fact that reality is a constantly changing and dynamic expression of awareness – everything is bound to change and give way to something else.

– Dzogchen differs from monoism in the sense that Non Duality does not negate the existence of Multiplicity, the many varied expressions of consciousness that make up our experience of reality.

– Finally Dzogchen differs from Duality in that all things are interconnected in the inseparability of the Mind as root and foundation of all things.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!