Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
Kinh-Luận Kinh tạng Vô Tự Chân Kinh (Lý Nhất Thể)

Vô Tự Chân Kinh (Lý Nhất Thể)

1.3Lý Nhất ThểTheo Kinh Hoa Nghiêm (Gandavyuha) mà tôi mạo muội tự hiễu, đó là – không có không gian (no space,) không có thời gian liên tục (no continuous time) nghĩa là quá khứ (past), hiện tại (present) và vị lai (future) chỉ là Một (nhất nguyên, oneness,  none-duality, original singularity) cuộn tròn trong cái khoảnh khắc Như Khônmà khoa học ngày nay mới tìm ra gọi là vướng mắc lượng tử (Quantum Entanglement.) Mà ngay cả cái vướng mắc lượng tử đó củng là không (emptiness.) 

 

Trần Đình Hoành đã diễn tả về vô lượng kiếp trong quá khư, hiện tại và vị lai qua bày kệ dưới đây.

Đến từ vô lượng kiếp
Đi về vô lượng kiếp
Lúc này đang ở đây
Đang tại vô lượng kiếp

                        (Trần Đình Hoành)

Đối lại với bài kệ trên:

 

Không từ đâu mà đến
Không tại đó mà về
Lúc này không ở đây
Không “thọ” vô nhất kiếp
                                     (Lê Huy Trứ)

November 12th, 2013

(11-12-13)

 

Theo thiển ý, Không” có vô lượng kiếp hay nói một cách khác tất cả vô lượng nghiệp đều như huyễn trong Chơn Như Tam Muội.  Bởi thế, đức Phật còn có tên là Như Lai (Tathagatha), nghĩa là người đã đến như thế, thực chất là người không từ đâu đến mà cũng không đi đâu, không đến không đi. Người không sống trong hiện tại tương đối nhưng tuyệt đối vĩnh hằng. The science stated, General Relativity allows space (không gian) and time (thời gian) to be mutually exclusive and  interchangeable, and treats them as aspects of a single entity (nhất thể tuyệt đối, oneness) – “spacetime.”  As Indian advaita teacher Nisargadatta Maharaj said: “The trinity: mind, self and spirit, when looked into, becomes unity.”  Tạm dịch: Cái ý, ngã và linh hồn của thánh linh nhìn vào chỉ là một.  Phật giáo cũng nói vũ trụ vạn vật là nhất thể tức chỉ là một tâm mà thôi nhưng không thể chấp vào một, cũng không thể chấp vào nhiều, tạm gọi là bất nhị (non-dualism.) Phật giáo có thể giải thích một cách rõ ràng và rất khoa học về việc tại sao vũ trụ vạn vật thiên hình vạn trạng, cương nhu, thể lõng thể rắng khác nhau, không không, có có, lại đồng nhất cùng một thể tánh gọi là Phật tánh. Về Bản Thể tuyệt đối, Bồ Tát Long Thọ nói rằng không thể lý giải theo những quan niệm của thế gian được vì nó là bất khả thuyết bởi ngôn ngữ của nhân sinh.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!