Về thăm xứ Phật

58

(Vaishali – Nơi thành lập Ni đoàn đầu tiên của Phật giáo)