Tưởng nhớ Ân Sư

668

Thơ Hoa Đàm~Tưởng nhớ Ân Sư

(Nhân Húy nhật lần thứ 15 Cố HT. thượng HỒNG hạ ĐẠO Viện chủ chùa Qui Sơn, TP. Vũng Tàu)

* Khai sơn chùa Qui Sơn (TP. Vũng Tàu), biên soạn nhiều kinh sách Phật học.
** Vẽ họa đồ, trực tiếp chỉ đạo công trình xây dựng Tổ đình Huê Lâm, Tổ đình Từ Nghiêm (TP. HCM).