Trích đoạn phát biểu của Ni sư. TS. Thích Như Nguyệt tại Hội nghị Sakyadhita 2017 – Hongkong

1039