Tiền Giang: Pháp hội Dược Sư cầu quốc thới dân an tại chùa Linh Phong năm 2021

150
Chùa Linh Phong: Ấp Cá TT.Tân Hiệp, TT. Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Sáng ngày 04/4/2021 (23/02 năm Tân Sửu), Ni sư Thích Nữ Tắc Hoa – Trụ trì chùa Linh Phong (TT.Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu nguyện quốc thới, dân an dịch bệnh tiêu trừ.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội có HT.Thích Hạnh Trân – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Long Nguyên (TP.Mỹ Tho); HT.Thích Nhựt Vân – Trụ trì chùa Huệ Viễn (TP.Mỹ Tho); HT.Thích Tắc Nhàn – Trụ trì tổ đình Tôn Thạnh (Cần Giuộc, Long An); HT.Thích Chơn Lệ – Viện chủ chùa Thành Phước; HT.Thích Chơn An – Trụ trì chùa Long Tường; HT.Thích Trí Viên – Trụ trì chùa Phú Khánh (huyện Tân Phước); HT.Thích Tắc Quảng – Trụ trì tổ đình Kim Cang (Thủ Thừa, Long An); TT.Thích Quảng Lộc – Trụ trì chùa Trường Sanh (TP.Mỹ Tho); chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An cùng Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự.

Đức Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, trong khi tu hành Bồ tát đạo Đức Phật Dược Sư có phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly, trang nghiêm như thế giới Cực Lạc. 12 đại nguyện của Ngài là:

1 – Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.

2 – Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.

3 – Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.

4 – Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.

5 – Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.

6 – Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.

7 – Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.

8 – Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.

9 – Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo.

10- Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.

11- Đem thức ăn cho người đói khát.

12- Đem áo quần cho người rét mướt.

Do 12 đại nguyện rộng lớn này mà khi cúng dường Đức Dược Sư thì hàng Phật tử sẽ đạt được những Phước báu vô cùng to lớn. Đó là nguyên nhân các tự viện nói chung và chùa Linh Phong nói riêng đều thiết lập trai đàn Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm mới. Để:

“Thành tâm lễ kính, ngưỡng kỳ kiết diệu phò cung,
Mạng vị tăng sùng, khất tẩy hung tinh thối xả.”

Bắt đầu khóa lễ, đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đàn tràng Dược Sư Thất Châu niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Tại trai đường, thay mặt đạo tràng chùa Linh Phong, Ni sư Thích Nữ Tắc Bửu đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức đại TăngNêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư. Ngưỡng mong:

“Trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe.
Nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa.
Bọn ác ma theo tiếng mõ quy y.
Mọi tà chướng nghe tiếng chuông các tán.
Khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi
Trong quốc gia hưng vượng phú cường, phát tâm dũng lực.”

Ban đạo từ tại Pháp hội, TT.Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của Đàn tràng Dược Sư Thật Châu mà đạo tràng chùa Linh Phong đã thành tâm kiến tạo; khen ngợi tinh thần tu tập hành đạo và niềm tin son sắc của Ni sư Thích Nữ Tắc Hoa và Ni chúng chùa Linh Phong vào lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Với sự thanh tịnh chú nguyện của chư Tôn đức hôm nay, nguyện cho chánh pháp mãi xương minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Chúc đạo tràng chùa Linh Phong thời thời hưng thịnh, góp phần làm lợi lach nhân sinh. Thượng tọa cũng đại lao cho Tăng già nhị bộ, như pháp thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại đạo tràng.

Thích Trung Thượng (PSO)