Thứ Năm, 29 Tháng Hai 2024
TIN TỨCTHƯỢNG TỌA THÍCH ĐỨC TRƯỜNG THUYẾT GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ TẠI...

THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỨC TRƯỜNG THUYẾT GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ TẠI CHÙA PHƯỚC VIÊN TP. HCM

Sáng ngày 12/03/2023 nhằm ngày 21 tháng 02 năm Quý Mão. Tại chùa Phước Viên số 318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TT. Thích Đức Trường – UV Thường trực BTS; Phó trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo TP. HCM; đã có buổi giảng pháp “Khóa Tu Một Ngày An Lạc”Mở đầu pháp thoại, Thượng Tọa thuyết giảng phẩm thứ nhất: Pháp Hội Thánh Chúng và phẩm thứ 2: Đức Tuân Phổ Hiền trong Bộ kinh Vô Lượng Thọ, Trong kinh được chia sẻ và giảng giải : Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ, thực hành vô lượng hạnh nguyện phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức, vào Pháp Tạng của Chư Phật, rốt ráo giải thoát. Nguyện chúng sanh ở vô lượng Thế Giới đồng chứng Phật Quả. Rời cung trời Đâu Suất, sinh vào cung Vua, bỏ ngôi vị mà xuất gia, khổ hạnh học đạo. Thị hiện thuận theo thế gian pháp, đem sức định huệ hàng phục ma oán, đắc pháp vi diệu thành bậc tối Chánh Giác, người Trời quy ngưỡng.Chuyển bánh xe pháp, đem pháp âm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, lấp ao tham dục, gột sạch cấu uế, hiển bày đức thanh tịnh, điều phục chúng sanh, tuyên thuyết diệu lý, tích công lũy đức, gây tạo phước điền. Đem pháp dược cứu liệu các khổ ba cõi. Làm phép quán đảnh thọ ký Bồ Đề. Giáo hóa Bồ Tát nên làm A Xà Lê biểu thị vô biên công hạnh, thành thục vô biên thiện căn cho hàng Bồ Tát. Vô lượng Chư Phật đồng đến hộ niệm.

Trong tất cả Cõi Phật đều có thể thị hiện như vậy, biến ra các hình tướng, nhưng các hình ấy không có thật tướng. Bậc Bồ Tát này cũng lại như vậy, đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh, cúng dường Chư Phật. Dắt dẫn quần sanh, hóa hiện các thân, mau như ánh chớp. Phá tan lưới chấp, thoát dây ràng buộc, qua khỏi quả vị Thanh Văn, Bích Chi, chứng nhập ba pháp: Không, vô tướng, vô nguyện.

Ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, chứng trăm ngàn tổng trì Tam Muội, vẫn trụ sâu trong thiền định, thấy rõ vô lượng đức Phật, khoảnh khắc đi khắp Cõi Phật, được biện tài của Phật, vào Hạnh Nguyện Phổ Hiền.

Kết thúc buổi thuyết giảng, đã mang lại cho toàn thể Đại chúng khóa tu thấm nhuần pháp nhũ. Đạo tràng phát nguyện y giáo phụng hành, tinh tấn tu tập để sớm hoàn thành sự nghiệp giác ngộ, giải thoát.

Hình ảnh tại buổi giảng:

Thực Hiện: Pháp Tường

Tin khác

Cùng chuyên mục