Thượng tọa

14

Thượng tọa (chữ Hán: 上座) là một danh hiệu chỉ các vị Tăng sĩ Phật giáo, là một người đã thọ Tỳ kheo giới, nên còn gọi là chung là Tỳ kheo.

 1. Chỉ một người cao tuổi đã đạt bốn tiêu chuẩn sau:
  1. Đức hạnh cao.
  2. Nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật pháp.
  3. Nắm vững các phép Thiền định.
  4. Người đã diệt các lậu hoặc (sa. āsrava), Phiền não (sa. kleśa) và đạt Giải thoát (sa. vimokṣa).
Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ

Danh hiệu Thượng toạ được dùng sau này không hẳn là theo tất cả các tiêu chuẩn trên, thường chỉ để dùng cho các Tỉ-khâu có danh tiếng, cao tuổi hạ (như Hoà thượng).

 1. Trong Thiền tông, là danh hiệu kính cẩn để gọi thầy của mình.
 2. Chỉ cho Thượng toạ bộ.

Trong tiếng Anh, Thượng tọa là thera, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam dùng từ “Venerable” để chỉ thượng toạ..

Tại Việt Nam hiện nay

Theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, danh hiệu Thượng tọa dành cho các vị Tăng sĩ có tuổi đạo từ 25 trở lên tính theo hạ lạp, tuổi đời từ 45 trở lên. Khi đủ tuổi đạo 40 năm có thể được danh hiệu Hòa thượng.