Thông báo về lễ tốt nghiệp Tăng Ni sinh (2013-2017)

682

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Thông báo về lễ tốt nghiệp Tăng Ni sinh
tốt nghiệp khóa (2013-2017)