Thông báo Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ, Cử nhân và Tổng Khai giảng 2017

1002

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông Báo V/v Lễ Tốt Nghiệp thạc sĩ , cử nhân Phật học và Tổng khai giảng năm 2017