Thông báo diễn tập lễ tốt nghiệp thạc sĩ , cử nhân Phật học 2017

709

Học viện Phật Giáo Việt Nam Tại Tp Hồ Chí Minh

Thông báo V/v Diễn tập lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ , Cử nhân Phật học 2017