Thứ Tư, 27 Tháng Chín 2023

Thất bảo

Thất bảo là bảy món quí báu

Trong A Di Đà Kinh, Đức Phật phán với Ngài Xá Lợi Phật rằng: Nơi cõi Cực Lạc, phía trên những ao thất bảo, thì có lầu các, đều bằng thất bảo hiệp thành, thất bảo đó là:

 1. Kim
 2. Ngân
 3. Lưu ly
 4. Pha lê
 5. Xà cừ
 6. Xích châu
 7. Mã não

Thất bảo này rất đẹp đẽ, nó nghiêm trang nơi quốc độ Cực Lạc

Trong pháp bảo Đàn Kinh Tổ Huệ Năng có giảng rằng: Thất bảo ở cõi Cực lạc là bảy món của cải Thánh (thất Thánh tài) của nhà tu niệm:

 1. Kim ( giới )
 2. Ngân ( tín )
 3. Lưu ly ( văn )
 4. Pha lê ( tàm )
 5. Xà cừ ( tấn )
 6. Xích châu ( huệ )
 7. Mã não ( xã )

Cho nên nhà tu niệm nên đắc bảy món Thánh tài ấy, còn hơn có được bảy món báo thế gian.

Thất bảo của vị Chuyển Luân Thánh Vương  bao gồm:

 1. Luân bảo: Xe báu dùng đi hàng phục thiên hạ
 2. Tượng bảo: Voi báu
 3. Mã bảo: Ngựa báu
 4. Ma ni châu: Châu báu
 5. Nữ bảo: Ngọc nữ ( bà vợ đẹp đẽ và hiền thục hơn hết )
 6. Chủ tạng thần: Vị quan giữ kho tàng
 7. Chủ binh thần: Vị quan giữ binh quyền

Vị Chuyển Luân Thánh Vướng mỗi khi ra đi thâu phục quốc độ nào đều có đem theo thất bảo ấy là binh tướng tùy tùng. Thất bảo của vị Chuyển Luân Thánh Vương có mô tả giảng rõ trong Kinh Đại Bát Niết Bàn ( quyển 12 )

 Thích Nữ Đức Trí (phật học đời sống)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!