Tại sao BTS tỉnh Ninh Thuận chưa chuẩn y nhân sự?

743

Đã hơn một năm kể từ ngày tổ chức Đại hội, đến nay nhân sự của BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VI (2017-2022) vẫn chưa được TƯGH chuẩn y. Điều đó tạo nên sự hoang mang trong nội bộ các thành viên BTS và phần đông Tăng Ni, Phật tử tại địa phương. Trao đổi với PV Giác Ngộ từ Bình Thuận, TT.Thích Hạnh Thể, UV HĐTS, cho biết:

Nhân sự tân BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận được suy cử ra mắt và tuyên bố nhận nhiệm vụ trước Đại hội
Sau khi tôi được suy cử chức Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tại Đại hội VI (2017-2022) vào ngày 21-4-2017, Đại hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội gồm 9 điều, trong đó tại điều thứ 6 của Nghị quyết nêu rõ: Giao Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận phân công, phân nhiệm các thành viên trong Ban Trị sự. Vào ngày 3-5-2017, Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thứ nhất để phân công, phân nhiệm. Trong buổi họp, các thành viên Ban Trị sự đã đồng thuận và thống nhất cao các vị ủy viên được mời vào đảm nhiệm chức danh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VI bằng hình thức biểu quyết.
Theo các văn bản chỉ đạo của TƯGH, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ mọi thủ tục để trình chuẩn y nhân sự cho Ban Trị sự. Nhưng cho đến hôm nay, đã hơn một năm, Ban Thường trực HĐTS vẫn chưa chuẩn y thành phần nhân sự cho BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận. Lý do được cho là Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận có văn bản thống nhất nhân sự thành viên, nhưng không xác nhận nhân sự với các chức danh cụ thể mà BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã đệ trình. Chính vì vậy, TƯGH không đủ căn cứ để chuẩn y.
Ngày 18-5-2018, HĐTS GHPGVN đã gửi Công văn số 201/CV.HĐTS về việc nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận bổ sung danh sách nhân sự với các chức danh cụ thể và có đóng dấu treo để TƯGH có cơ sở pháp lý chuẩn y.
Đáp lại Công văn 201/CV.HĐTS của TƯGH, Ban Tôn giáo có Công văn số 128/BTG-NV ngày 25-5-2018 v/v nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận. Trong công văn nêu rõ là Ban Tôn giáo đã có ý kiến trả lời cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tại Công văn số 63/BTG-NV ngày 16-3-2018: “Thống nhất thành phần nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VI (2017-2022) theo đề nghị của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tại Văn thư số 188 CT-BTS/NT ghi ngày 31-01-2018 vì đã đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận thực hiện các thủ tục đề nghị Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Công văn cũng nói thêm là việc thống nhất, phân công nhiệm vụ và chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VI (2017-2022) thuộc trách nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận và HĐTS GHPGVN. Theo tôi nhận thấy thì một số tỉnh/thành, Đại hội chỉ suy cử Trưởng ban Trị sự, còn các chức danh khác thì giao lại cho Trưởng ban phân công, phân nhiệm vào phiên họp thứ nhất.
 
Việc nhân sự của BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới chưa chuẩn y có khó khăn gì trong các hoạt động Phật sự tại tỉnh nhà không, thưa Thượng tọa? 
– Xin thưa có, cụ thể, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận không thể ra quyết định thành lập các ban ngành chuyên môn trực thuộc, để thực hiện các chỉ đạo của TƯGH. Mọi hoạt động của các ban ngành hiện nay vẫn chưa khởi động được. Điều đó, một mặt, ít nhiều làm mất ổn định tư tưởng của các thành viên trong Ban Trị sự tỉnh đã suy cử, đề cử; mặt khác, Ban Trị sự còn nhiều e ngại khi làm việc với các cơ quan chính quyền.
Quảng Hậu thực hiện (GNO)