Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
Cảm tác Sư ân chí trọng

Sư ân chí trọng

HĐ  Nguyễn gia vọng tộc thọ sanh, Thủ Đức, Tăng Nhơn chọn làm nơi chôn nhau cắt rốn.
Tuổi đôi mươi sắc Xuân tươi sáng, sớm ngộ lý Chơn thường.
Lễ phụ thân, từ giã anh chị em, quyết một lòng ly gia tìm Chánh đạo.
Chí tâm đảnh lễ: Cắt ái từ thân, ly gia cầu đạo thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Phước Tường chốn Tổ bái kiến nghiệp sư.
Giác hoàng trường Hương, tóc xanh phủi sạch,
Vinh hoa phú quý gửi lại trần gian
Giày cỏ áo gai dấn thân khổ hạnh.
Chí tâm đảnh lễ: Cầu Thầy thế phát vì đạo quên thân, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Miền Nam tham học cầu Tổ Khánh Thuyên.
Độc bộ khắp miền mong tìm thiện hữu.
Gia Định, Tân Sơn Nhì cùng xây chùa Ni Từ Hóa.
Cổ tự Hội Sơn chấn tích Trụ trì.
Chí tâm đảnh lễ: Tùy duyên hóa độ, Phương trượng Hội Sơn, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Cố đô Phú Xuân tham học giáo nghĩa Đại thừa, Thăng Long Kinh thành đăng đàn cầu thọ Tỳ kheo ni giới.
Giới luật, thông rành chỉ, trì, tác, phạm, giá, khai.
Đất thiêng Yên Tử cảm hoài, tịnh tu ba năm ôn nhuần Kinh, Luật.
Chí tâm đảnh lễ: Tha phương cầu Giới, tham học luật nghi thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Đất Bình Định chiếc nôi truyền Chánh pháp,
Thập Tháp Đại tự dừng gót cầu kinh,
Phước Huệ Quốc sư Tam Tạng thông rành, gặp
Pháp khí truyền trao Lăng Già Tâm Ấn.
Chí tâm đảnh lễ: Bỉnh học Đại Thừa, khai minh huệ nhật thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Tổ đình Hội Sơn đại khai pháp tịch, Luật học truyền thừa rộng khắp Ni lưu.
Dân quanh vùng khuyên dạy sớm chiều, hết mù chữ, hiểu thâm đạo lý.
Chí tâm đảnh lễ: Đạo đời đồng giúp, khai ngộ giải mê, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Về Thành phố chùa Huê Lâm tiếp nhận.
Đại trùng tu chốn phạm vũ trang nghiêm.
Ni viện khai, tiếp Ni chúng mọi miền.
Kinh Luật Luận, truyền trao đàn hậu tấn.
Chí tâm đảnh lễ: Tiếp dẫn hậu lai, khai tâm mở trí, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Thương trẻ thơ hoàn cảnh khó khăn, thiếu duyên đến lớp.
Trường Kiều Đàm xây dựng mở cửa, đón hết về đây.
Dạy văn hóa, dạy làm người đạo đức, ươm mầm phước huệ.
Giúp người nghèo học nghề sanh sống vượt qua cảnh khốn cùng.
Chí tâm đảnh lễ: Tiếp đạo độ đời, cứu nghèo giúp khổ, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Duyên xưa định sẵn lẽ thâm huyền
Ni bộ thành đoàn thẳng cội nguyên
Vui đẹp cơ Thiền do lặng ngắm
Sáng soi trí Thánh bởi lưu truyền.
Chí tâm đảnh lễ: Khai sáng Ni bộ Bắc Tông, lãnh đạo Ni đoàn, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Khai sơn Phổ Đà Ni tự, chùa Quy Sơn, Hải Vân nhìn biển quán duyên sinh.
Mở trí khai tâm cho những ai đủ duyên một lần hội ngộ. Khuyên khách trần dừng bước lãng du, quay gót lại nhìn bản lai diện mục.
Chí tâm đảnh lễ: Kiến tạo tự viện, phổ độ quần sanh, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Kiến đàn truyền trao Giới pháp,
Giúp đàn hậu tấn phát triển lâu dài.
Mười sáu lần làm Hòa thượng đàn đầu,
Giới tử Ni ân triêm Giới phẩm.
Khắp đó đây chung tay lo Phật sự,
Dòng Kiều Đàm rạng rỡ khắp trời Nam.
Chí tâm đảnh lễ: Đàn đầu Hòa thượng, tác thành giới thân huệ mạng, Giới tử nhờ ơn, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.
Tám mươi chín tuổi chưa một lần ngơi nghỉ, Phật sự lo toan.
Duyên mãn ra đi vào một ngày Xuân, trăm hoa đua nở. Để rồi: “Giác ngạn thần du, Long nữ, Thiện Thiên huyền bảo pháp.
Diêm phù báo mãn, Kiều Đàm tịch cảnh ký chân thân”.
Chí tâm đảnh lễ: Huê Lâm đường thượng, Đàm Hoa Bảo tháp, thượng Như hạ Thanh, Sư trưởng Ân sư.

TKN. Như Nguyên

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!