Sống chân chánh là tin kính Phật

220

Câu chuyện này kể lại khi Đức Thế Tôn ở Vệ-xá-ly (vesali) liên quan đến một thầy Tỳ kheo.

Khi nghe đức Phật tuyên bố:

– Này các vị Tỳ kheo, bốn tháng nữa ta sẽ vào Niết bàn. Bảy trăm thầy Tỳ kheo tràn đầy lo sợ. Các A la hán chứng nghiệm giáo lý vô thường, còn những vị chưa đắc Sơ quả thì không ngăn nổi nước mắt. Các Tỳ kheo tụ tập thành từng nhóm nhỏ và bàn tán, hỏi han:

– Chúng ta sẽ làm gì?

Lúc bấy giờ, có một thầy Tỳ kheo tên Tissa nghĩ thầm: “Nếu quả thật bốn tháng nữa Thế tôn vào Niết bàn thì vì ta chưa thoát khỏi tham dục, ta phải đạt được quả A la hán trong khi Thế Tôn còn ở tại thế”. Lập tức thấy thúc liễm bốn oai nghi và sống một mình không giao tiếp với các thầy khác không nói với ai lời nào.

Các Tỳ kheo hỏi han:

– Này huynh Tissa, tại sao huynh làm như vậy?

Tuy nhiên, Tissa không lưu tâm đến lời lẽ ấy.

Các Tỳ kheo lặp lại câu chuyện cho đức Phật nghe:

– Bạch Thế Tôn, Tissa không có lòng tôn kính Ngài.

Đức Phật gọi thầy Tissa đến và hỏi:

– Tissa! Tại sao ông làm như thế?

Khi Tissa thuật lại động cơ đã tác động thấy, Đức Phật khen ngợi:

– Lành thay, Tissa!

Và Ngài bảo các Tỳ kheo:

– Các Tỳ kheo! Chỉ có người như Tissa mới thật sự tôn kính ta. Dù cho mọi người tôn kính ta với hương hoa cũng không phải thật sự tôn kính ta.

Ngài nói kệ:

Đã nếm vị độc cư,

Được hương vị nhàn tịnh,

Không sợ hãi, không ác,

Nếm được vị pháp hỷ.