Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024
Luật tạngSắc Tu Bách Trượng Thanh Quy ~ Mục lục

Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy ~ Mục lục

Giới thiệu tác phẩm: Đào Nguyên
Đọc Sắc tu Bách Trượng thanh quy:
Nghĩ về vai trò trụ trì và cơ cấu tổ chức một ngôi tự viện tiêu chuẩn

 

TẬP I
Mục lục
Lời nói đầu
Giới thiệu tổng quát
1. Đôi dòng lịch sử

2. Thuyết ra đời sách Sắc tu Bách Trượng thanh qui
3. Tiểu sử người trùng biên và hiệu chính
QUYỂN THỨ NHẤT
Chương 1 – CHÚC LY
Chương 2 – BÁO ÂN
QUYỂN THỨ HAI
Chương 3 – BÁO BỔN
Chương 4 – TÔN TỔ
Chương 5 – TRỤ TRÌ
QUYỂN THỨ BA
QUYỂN THỨ TƯ
Chương 6 – LƯỠNG TỰ

TẬP II 
QUYỂN THỨ NĂM
QUYỂN THỨ SÁU
QUYỂN THỨ BẢY
Chương 8 – CÁC NGÀY LỄ TIẾT VÀ HẠ AN CƯ
QUYỂN THỨ TÁM
Chương 9 – PHÁP KHÍ
PHỤ LỤC

Tin khác

Cùng chuyên mục