Quảng Ngãi: Khai mạc khóa “Sống chung Tu học” Ni giới GĐ III lần thứ 7

731

Năm 2018, được sự chấp thuận của Chư tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn, Chư tôn đức BTS GHPGVN huyện đảo Lý Sơn và Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, tịnh xá Ngọc Đức do Sư cô Liên Thùy trụ trì, thuộc huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi phát tâm đăng cai tổ chức khóa “Sống chung tu học”. Khóa tu dành cho Tỳ kheo Ni Giáo đoàn 3 diễn ra từ ngày 08 đến 15/02/Mậu Tuất (24 đến 31/3/2018).

Nhằm kiện toàn đời sống giới hạnh Tăng già, cũng như củng cố các mặt về Tăng sự, Nghi lễ… của chư Ni trực thuộc Giáo đoàn III, mỗi năm Giáo đoàn tổ chức hai khóa “Sống chung tu học” dành cho hàng Tỳ kheo Ni.

Năm 2018, được sự chấp thuận của Chư tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn, Chư tôn đức BTS GHPGVN huyện đảo Lý Sơn và Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, tịnh xá Ngọc Đức do Sư cô Liên Thùy trụ trì, thuộc huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi phát tâm đăng cai tổ chức khóa “Sống chung tu học”. Khóa tu dành cho Tỳ kheo Ni Giáo đoàn 3 diễn ra từ ngày 08 đến 15/02/Mậu Tuất (24 đến 31/3/2018).

Sáng ngày mùng 08/02/Mậu Tuất (24/3/2018) trước giờ khai mạc khóa tu, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng quản sự Ni chúng GĐ III, gần 60 Người con gái của đức Phật trong màu huỳnh y giải thoát ôm bình bát khất thực hóa duyên trong khuôn viên tịnh xá. Đây là cơ hội cho những người con của biển đảo quê hương Lý Sơn có cơ hội gieo trồng cội phước.

Sau thời khất thực truyền thống, lễ khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Giác Trong, Phó Trưởng ban, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III. Trong lời tác bạch Sư cô Thùy Liên Trú trì tịnh xá Ngọc Đức vô cùng xúc động: Duyên phước lớn được sự chỉ dạy của Chư tôn đức Lãnh đạo GĐ III và sự cho phép của BTS PG tỉnh Quảng Ngãi, BTS PG huyện Đảo lý Sơn, cho phép Ni giới chúng con  thực hiện lý tưởng, làm người Tăng lữ cầu tu học được “gần gũi cận kề các bậc mô phạm trưởng thượng đáng kính để học hỏi giáo pháp giải thoát”. Nên chúng con nguyện sẻ toàn tâm toàn ý hoằng pháp độ sinh, làm tỏ rạng ánh đạo vàng nơi biển đảo xa xôi…

Ban đạo từ tại lễ khai mạc, HT.Giác Trong chia sẻ: Hôm nay ngày mùng 08/02 kỷ niệm ngày đức Thế Tôn lìa bỏ cung vàng điện ngọc cắt mái tóc xanh xuất gia tấm đạo,trải qua hơn hai nghìn năm thì Giáo pháp đó được tổ sư Minh Đăng Quang khôi phục khai sáng đạo Phật khất sĩ là một hình thái khôi phục y bát chơn truyền, tu tập và sinh hoạt như Phật còn tại thế.

Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã khai sáng giáo pháp Khất sĩ với phương châm: “Nối truyền Thích Ca chánh Pháp – Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”. Ngài quan tâm giáo dưỡng Tăng đoàn, phải sống tốt về đạo hạnh, vững về kiến thức, hành đúng giới luật. Đức Tổ Sư dạy chư đệ tử: “Ta là tất cả, tất cả là ta. Ta sống cho tất cả, thì tất cả sống cho ta. Đạo của Sống là cùng nhau Sống chung, đạo của Biết là cùng nhau học chung, đạo của Linh là cùng nhau tu chung”. Đúng với tinh thần:

“Hạnh Khất sĩ phép tu theo Phật

Lẽ sống chung vạn vật chúng sinh

Không riêng xã hội, gia đình

Không phân chủng loại hữu hình, vô tri”

 

Ngọc Chơn
theo Phatgiao.org.vn