Phát nguyện thọ giới

145

[:vi]  Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.
Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại truyền giáo truyền giới Tổ sư tác đại chứng minh.
Nam mô Giới đàn vô lượng thánh hiền, hiện tiền Đại Tăng, thập phương thiền đức tác đại chứng minh.
Nam mô Già lam chơn đế, hộ giáo, hộ giới nhất thiết thiện thần đồng thùy chứng minh.
Ngưỡng bái bạch chư Ni trưởng, chư Tôn thiền đức Ni, giới tử chúng con hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.


Kính bạch chư Tôn đức, chúng con hằng nghe Phật dạy: Vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian, mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài đã nói ra vô lượng diệu nghĩa tám muôn bốn ngàn Pháp môn nhưng không ngoài ba môn giới, định, tuệ. Song, tuệ cần phải có định mới phát, định lại nhờ giới mới sanh, công năng sinh ra giới là do lòng chí thành lãnh thọ. Cho nên, giới là căn bản của ba môn học này, là nền tảng của các Pháp môn tu hành.

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Giới như đất bằng, muôn giống lành từ đất mà sinh. Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc. Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm pháp thân.”

Ngày nay, muốn duy trì mạng mạch Đạo pháp, vì tấm lòng từ bi thương tưởng đến hàng hậu học nên chư Tôn Hòa thượng, chư vị giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM đã khai Đàn giới Huệ Hưng, mở Tuyển Phật trường cho hàng giới tử chúng con lãnh thọ giới pháp, để tấn tu Tam vô lậu học. Chúng con vô cùng kính ngưỡng nơi giới trường hôm nay, chư Tôn Hòa thượng Giới sư vô cùng thanh tịnh, chắc hẳn giới tử cầu mong lãnh thọ giới pháp sẽ được giới thể châu viên. Với niềm hoan hỷ vô biên và tâm niệm dũng mãnh của người con Phật, toàn thể giới tử chúng con đồng tâm phát nguyện suốt đời giữ gìn giới thể thanh tịnh hầu tiến đạo nghiêm thân, xứng đáng là tu sĩ xuất gia chân chánh. Dù gặp bao trở ngại chướng duyên, khó khăn, nghịch cảnh chúng con nguyện suốt đời học giới và trì giới, trọn đời tu tập Bát kỉnh pháp và giữ gìn nền tảng giới luật oai nghi khép mình trong thiền môn quy củ, vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn trước khi nhập diệt, nguyện trọn đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa – Dĩ giới vi sư hoằng dương Luật tạng. Xem giới tướng như tròng con mắt của mình, để có thể thanh tịnh nhập vào giới thể, tăng trưởng đạo tâm, quyết chí tu hành trở thành người hữu dụng lợi đạo ích đời. Với ý nguyện cao đẹp thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, ngõ hầu đền đáp tứ ân trong muôn một.

Chúng con xin thành kính niệm ân Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự, Ban Tăng sự, Hội đồng Thập sư, chư Tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Hộ đàn, Ban Chức sự,… các Ngài đã vì sự nghiệp xương minh Đạo pháp tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.


Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ Ta bà, cho hàng giới tử chúng con được tựa nương, tiến tu giải thoát. Chân thành tri ân cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, quý Phật tử, Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho sự thành công của Đàn giới. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, vô biên thắng phước. Ngưỡng nguyện chư Tôn thiền đức thùy từ minh chứng.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát.

Giới tử Giác Nguyện

[:]