Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2024

Phật Ca Diếp

Theo tín ngưỡng Phật giáo, Ca Diếp (tiếng Pāli: Kassapa) là tên gọi của một vị Phật, là vị Phật thứ ba trong số năm vị Phật của hiền kiếp (Bhaddakappe), và cũng là vị Phật thứ sáu trong số sáu vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, được đề cập trong các phần viết ra sớm hơn của Đại Tạng Kinh Pali. Trong các kinh sách Phật giáo bằng tiếng Phạn vị Phật này được gọi là Kāśyapa.

Cuộc đời

Ca Diếp sinh ra tại Benares (Varanasi), Ấn Độ. Cha mẹ của ông là Brahmadatta (梵德, Phạm Đức) và Dhanavatī (財主, Tài Chủ), thuộc đẳng cấp Bà-la-môn của xứ Kassapagotta

Theo truyền thuyết, ông cao tới 20 cubit (khoảng 9–10 m), và ông sống 2.000 năm tại ba nơi khác nhau. Đó là Hamsa, Yasa và Sirinanda. (BuA.217 gọi hai nơi đầu tiên là Hamsavā và Yasavā). Vợ ông là Sunandā và hai người có một con trai là Vijitasena (集軍, Tập Quân).

Ca Diếp từ bỏ cuộc đời trần tục để chu du trong cung điện (pāsāda) của mình. Ông tu tập khổ hạnh chỉ trong 7 ngày. Chỉ ngay trước khi đạt được giác ngộ, ông mới ăn một bữa ăn gồm cơm nấu nước cốt dừa từ tay bà vợ cũng như nhận cỏ để ngồi từ một yavapālaka tên là Soma. Cây giác ngộ của ông là ni câu luật đà (Ficus benghalensis, nigrodha, nigrodhassa, cây đa)[4], và ông thuyết giảng bài thuyết pháp đầu tiên của mình tại Isipatana cho một tăng hội gồm 20.000 tỷ kheo.

Ca Diếp thực hiện một phép màu kỳ diệu kép (yamaka-pātihāriya) tại gốc cây asana (Pterocarpus, giáng hương) ngoài thành Sundarnagar, Ấn Độ. Các hiền sĩ, đệ tử hàng đầu của ông là Tissa (提舍, Đề Xá) và Bhāradvāja (婆羅婆, Bà La Bà), còn trong số các ni cô là Anulā và Uruvelā, còn chấp sự đệ tử (thị giả tỷ kheo) là Sabbamitta (善友, Thiện Hữu). Trong số những người bảo trợ của ông, nổi tiếng nhất là Sumangala và Ghattīkāra, Vijitasenā và Bhaddā.

Đại Bổn kinh chép rằng trong thời của ông thì tuổi thọ của loài người là 20.000 năm

Tin khác

Cùng chuyên mục