Phẩm chất người con Phật

84

Phẩm chất người con Phật
Như nước lóng trong veo
Như trời quang mây lặng
Như gió giữa hư không
Phẩm chất người con Phật
Như vàng son tươi sáng
Như mây nước thênh thang
Như ngọc châu rực rỡ
Phẩm chất nguời con Phật
Như Sắc, Không hòa lẫn
Như Phàm, Thánh hồn dung
Như sen, bùn lân cận
Phẩm chất người con Phật
Mềm dẻo như keo sơn
Ngọt ngào như mút kẹo
Chân thật như gạo ngon
Phẩm chất người con Phật
Êm mát như nước trong
Nhẹ nhàng như mây nổi
Mầu nhiệm như trăng non
Phẩm chất người con Phật
Bao la như hư không
Cao siêu như trăng sáng
Thăm thẳm như biển sâu
Phẩm chất người con Phật
Khi đứng giữa hư không
Khi vào nơi lửa đỏ
Khi chìm xuống vực sâu
Phẩm chất người con Phật
Khi ẩn giữa trời Tây
Khi hiện nơi Đông Ngạn
Khi vắng bặt đêm trường
Phẩm chất người con Phật
Nếp sống không định hướng
Theo Nguyện lực độ sanh
Theo Nhơn – duyên cứu thế.

Sư trưởng Như Thanh