PBNG TP.HCM: Thư mời viết bài Tọa đàm “Ni giới Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng – Hội nhập – Phát triển”

683

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt – Ban Nội dung Tọa đàm: 091 980 1526
Bài tóm tắt và bài toàn văn gửi về email: nhunguyethoadam@gmail.com