Noel mùa Covid

224

Noel mùa Covid
Ta nhớ Đức Thế Tôn
Xuất hiện ra nơi đời
Vị tằng hữu vô đối

Từ cung trời Đâu Suất
Giáng sanh vào thai mẹ
Vầng hào quang xuất hiện
Mẹ Ngài rất an nhiên

Tâm bà an thư thái
Giữ gìn các cấm giới
Không dục nhiễm khởi lên
Không nam nhân xâm phạm…

Như viên ngọc lưu ly
Thanh tịnh và thuần nhất
Khéo cắt dũa tám cạnh
Hoàn hảo mọi phương diện

Sau khi sanh bảy ngày
Mẫu hoàng thọ mạng hết
Sanh Đâu Suất thiên cung
Hưởng thú vui tột cùng
Bồ tát trong thai mẹ
Mười tháng mới sanh ra
Sanh trong tư thế đứng
Chư thiên đỡ lấy Ngài

Chân không đụng đến đất
Bốn thiên tử đỡ Ngài
Đặt Ngài trước bà mẹ:
“Hoàng hậu hãy hoan hỷ”

Ngài sanh ra thanh tịnh
Không bị các nhiễm ô
Nước nhớt, máu mủ nào
Thanh tịnh và trong sạch

Ví như ngọc Ma ni
Đặt trên một tấm vải
Ma ni không nhiễm vải
Vải không nhiễm Ma ni

Hai dòng nước nóng lạnh
Từ hư không rưới xuống
Tắm mát hai mẹ con
Thanh tịnh và trang nghiêm.

Bảo Tích Bàu Lâm