Ni Sư Thích Nữ Như Thủy vừa viên tịch tại Hoa Kỳ

4263

Ni Sư Thích Nữ Như Thủy
Pháp Hiệu Huệ Hạnh
Thế Danh Nguyễn Xuân Yến

Sanh ngày 12 tháng 04 năm 1950 (Canh Dần),
đã viên tịch lúc 8:15 sáng ngày 17 tháng 03 năm 2018 tại Chùa Phổ Hiền,
Thành Phố Worcester, Tiểu Bang Massachussets, Hoa Kỳ

ĐẠO TÌNH LƯU ẢNH
Ni Sư Thích Nữ Như Thủy