Ni giới Cần Thơ an cư

580

<HĐ>Thực hiện theo lời Đức Phật dạy, hàng năm chư Tôn đức Tăng, Ni vân tập về một trụ xứ để an cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Năm nay, BTS GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức khóa An cư Kiết hạ tại quận Thốt Nốt, nơi chư Tăng kiết giới An cư là chùa Phước Long và Trường hạ Ni tại chùa Vi Phước.
Chiều ngày 30/5/2018 (nhằm 16 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất), chư Ni TP. Cần Thơ đã kiết giới An cư tại chùa Vi Phước, quận Thốt Nốt.

Buổi lễ Tác pháp sau nghi thức lễ Tổ, lễ Phật sám hối và khai Luật tạng, chư Tôn đức Ni Ban Chức sự Trường hạ thực hiện nghi kiết giới tràng và Yết ma cung thỉnh NT. Thích Nữ Như Minh – Chứng minh Phân ban Ni giới, NT. Thích Nữ Diệu Ngộ – Trưởng Phân ban Ni giới, NS. Thích Nữ Như Tâm – Phó Phân ban Ni giới, NS. Thích Nữ Huệ Liên – Phó Phân ban Ni giới cùng thọ an cư cho đại chúng.

Thiền chủ Trường hạ Ni là NT. Thích Nữ Diệu Ngộ. Phó Thiền chủ là NS. Thích Nữ Như Hương; NS. Thích Nữ Huệ Liên. Hóa chủ là NS. Thích Nữ Chơn Như. Tổng số Ni chúng nội thiền và ngoại thiền là 218 vị.

Nhìn tổng thể, Trường hạ trang nghiêm thoáng mát cho thấy sự chăm lo, chuẩn bị cho khóa hạ năm nay của Ni sư Trụ trì Thích Nữ Chơn Như, Ni sư Phó Trụ trì Thích Nữ Huệ Trí cùng chư Ni và Phật tử bổn tự hết sức chu đáo.

Huyền Không