Ngày lễ quan trọng trong Phật giáo – 15 tháng 2

2161

Ngày 15/2 âm lịch là ngày Phật Thích Ca Mâu Ni nhập cõi Niết Bàn, hay còn gọi là ngày Phật Niết Bàn. Chúng sinh hướng Phật, cung dưỡng và học Phật để Phật pháp tỏa rộng nhân gian.

Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ khai sáng Phật giáo. Phật Giáo Đại Thừa có câu chuyện Tam Thế Phật, trong đó Thích Ca Mâu Ni là Giáo Chủ Tam Thế Phật Sa Bà Thế Giới, lại là Thụ Tam Thế Phật, tức Phật của đời hiện tại.
Nói về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni, ngài vốn là thái tử nước La Vệ, một quốc gia cổ ở Ấn Độ, cha tên Tịnh Phạn, mẹ tên Ma Da, 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, 45 tuổi đi thuyết pháp, 80 tuổi nhập cõi Niết Bàn.
Ngày Phật Niết Bàn tức ngày kỷ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni tiến tới cõi Niết Bàn, gọi là ngày Phật diệt hay ngày đại ác. Đối với câu chuyện về việc này có sự khác nhau giữa Phật Giáo Nam và Bắc, ngày làm lễ cũng không đồng nhất. So sánh, đối chiếu nhiều tài liệu Phật giáo về các thời kì thuyết pháp của Đức Phật, xin tổng hợp thành các trường hợp như sau:
1. Theo quyển 4 “Trường A Hàm kinh”: ngày 8 tháng 2 âm lịch.
2. Theo quyển 1 “Đại Bàn Niết Bàn kinh” và quyển 1 “Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa: ngày 15 tháng 2 âm lịch.
3. Theo “Nhất Thiết Thiện Kiến Luật Tự”, “Luật Tàng”, chương 3 “Đại Sử”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: ngày 15 tháng 2 âm lịch.
4. Theo quyển 2 “Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa”: ngày 8 tháng 8 âm lịch.
5. Theo quyển 1 “Đại Tì Bà Sa luận”, quyển 6 “Đại Đường Tây Vực ký”: 15 tháng 8 âm lịch.
6. Theo “Quán Tẩy Phật Hình Tượng kinh”: ngày 8 tháng 4 âm lịch.
Phật Giáo Đại Thừa quyết định lấy ngày 15 tháng 2 (căn cứ vào “Đại Bàn Niết Bàn kinh” cùng các bộ lịch sử Phật giáo như “Phật tổ đề cương”, “Cảnh Đức truyện đăng lục”, “Nguyệt Lục”) là ngày Phật Niết Bàn. Trong ngày này, các chùa chiền thường cử hành nghi lễ chính thức hoặc lễ kỷ niệm ngày Phật diệt, hướng chúng sinh tới Phật pháp.