Thứ Bảy, 30 Tháng Chín 2023
Phật học Tìm hiểu Phật giáo Ngày lễ quan trọng của Phật giáo – Ngày 13 tháng 7

Ngày lễ quan trọng của Phật giáo – Ngày 13 tháng 7

Ngày 13 tháng 7 Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

Tây phương Bồ-tát phóng quang minh.
Đại lực oai thần Thế Chí linh.
Xứ xứ phân thân hằng giáo hóa,
Thề nơi biển khổ, độ mê tình.

Thời Phật còn tại thế, trong hội Lăng Nghiêm, 25 vị Thánh trình bày đường lối tu hành của 25 tông phái. Đại Thế Chí Bồ-tát cùng 52 bạn đồng hành nói về Kiến đại viên thông, nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Các ngài tuyên bố: Nay ở Ta Bà để đưa người niệm Phật về Tịnh-độ.

Đại Thế Chí Bồ-tát tượng trưng đức thanh tịnh (tay cầm hoa sen), chuyên hướng xuất thế. Đại lực dũng mãnh không bị tà kiến ảnh hưởng. Tinh thần vững vàng quyết định trong ý chí giải thoát. Đức Đại Thế Chí cùng đức Quán Thế Âm hầu cận hai bên đức A Di Đà, phân thân khắp mười phương, phổ độ hàm linh.

Đức Quán Thế Âm tượng trưng trí tuệ nhập thế độ sanh, một lòng bi mẫn. Đức Đại Thế Chí, đoạn tiệt phiền não, tối đại thế lực hộ trì Phật pháp. Vô biên quang trí khắp chiếu, khiến lìa tam đồ khổ, đưa chúng sanh về Tịnh-độ. Vô thượng lực, xứng nguyện chư Phật, gánh vác sự nghiệp thanh tịnh hóa hữu tình.

ĐẠI: lớn. THẾ: thế lực. CHÍ: đến nơi. Chúng ta làm học trò ngài, học 2 việc :

  1. Nghiêm chỉnh chặt đứt vọng tâm.
  2. Bền lòng vững chí quyết đến kết quả, không dừng bước nửa đường.

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!