Mẹ

802

Thơ Hoa Đàm ~ Mẹ

1. Tình Mẹ bao la, bút không diễn đạt hết, nên gọi là không lời.

2. Bài học dạy về đạo đức, xuyên suốt ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai.

3. Tấm họa đồ chỉ cho đôi tay và khối óc.

4. Không một dòng mực thắm, tình Mẹ luôn luôn cho con mà không mong đền đáp, nên gọi là trắng.

5. Thâu góp đèn biển và sao trời thành một đoá hoa dâng Mẹ.