Thứ Năm, 11 Tháng Tám 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Lời ngài như ánh quang minh sáng soi các pháp, lộ trình...

Lời ngài như ánh quang minh sáng soi các pháp, lộ trình con đi

(Trích lời Đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại Đại Giới đàn Bảo Tạng)

<HĐ>Kính lạy Giới hay sinh định huệ,
Chứng Bồ đề kế nghiệp Chơn như,
Các duyên ba nghiệp tịnh trừ,
Tam thừa chứng quả Vô dư Niết bàn.

Thật vậy, Đức Phật đã nói lên vai trò quan trọng của Giới luật, muốn thanh tịnh được ba nghiệp: thân, khẩu và ý, muốn đoạn trừ được ba điều ác trên cơ sở thân, miệng và ý, muốn kế nghiệp Chơn như Niết bàn và muốn thành tựu được Phật quả, nhất định ba nghiệp không thể tách rời Giới luật. Do đó, Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật là sự an lạc của giải thoát thân tâm và cuối cùng đã thành tựu được Phật quả. Cho nên, nếu tách rời Giới luật, không thành tựu được kết quả. Vì thế, muốn có Giới luật, phải có người truyền trao, có người thọ giới và các Giới sư.

Từ thời Đức Phật còn tại thế đến nay đã trải qua hai ngàn năm lịch sử, Giới bổn Patimokkha là căn bản của các hệ phái Phật giáo. Dù hình thức truyền giới của các hệ phái khác nhau nhưng căn bản đều dựa trên cơ sở Ba La Đề Mộc Xoa là Giới bổn. Dẫu rằng khác nhau về số lượng, về hình thức truyền thọ nhưng duy nhất chỉ là một, vì nó là bản thể của Bồ đề, của Niết bàn. Nếu như truyền giới được thanh tịnh, sự an lạc giải thoát đạt được quả vị Vô thượng Bồ đề. Do đó các hình thức truyền giới từ thời Đức Phật cho đến nay trải qua nhiều quốc độ trên các quốc gia có khác nhau nhưng từ khi Giáo hội thành lập đến nay, từ năm 1981 thông qua Ban Tăng sự TW GHPGVN. GHPGVN luôn tôn trọng Giới luật và đề cao Giới luật qua hình thức truyền trao Giới pháp cho Tăng Ni của các thành viên trong GHPGVN.
Kính bạch chư Tôn đức trong Hội đồng Thập sư của nhị bộ Tăng già.

Vừa rồi, quý vị vì lòng từ bi, hứa khả truyền trao Giới pháp cho tất cả Tăng Ni cầu thọ giới. Với tâm từ bi vô hạn, giới đức trang nghiêm thanh tịnh của các Giới sư trong Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng già truyền trao giới cho tất cả Tăng Ni Giới tử cầu Chánh pháp. Như một bình nước lọc sạch, sẵn sàng tiếp nhận nước cam lồ từ nơi tâm thanh tịnh của các Giới sư rót qua các giới tướng, các Giới tử tiếp nhận đưa vào tâm thức, hình thành Vô tác Giới thể. Qua đó, Giới tử thành tựu được một năng lực vô tác phòng phi, chỉ ác, ngăn ngừa, đoạn trừ các điều ác trên cơ sở thân, miệng, ý, thành tựu được ba nghiệp thanh tịnh. Phật tánh, Bồ đề Niết bàn xuất hiện. Cho nên, muốn chứng được Bồ đề Niết bàn không gì khác hơn là thọ trì Giới pháp, giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh.

Giới tử! Hôm nay, quý vị đã được đầy đủ duyên lành. Trong Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có dạy: “Làm được thân người là khó, đầy đủ sáu căn là khó, gặp được ngôi Tam Bảo là khó nhưng nghe được Giáo pháp và thọ trì Chánh pháp lại càng khó hơn”. Quý vị được thân người, đầy đủ sáu căn, gặp được ngôi Tam Bảo, được BTSPG tỉnh BR-VT kiến khai Đại Giới đàn Bảo Tạng, truyền trao Giới pháp cho quý vị, đồng thời được Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng già vì lòng bi mẫn truyền trao Giới pháp. Những công đức quý vị đã, đang và sẽ thành tựu, chỉ cần một điều duy nhất là giữ gìn Giới pháp trang nghiêm thanh tịnh cho đến suốt đời. Đức Phật dạy: “Muốn giữ gìn Giới pháp trang nghiêm thanh tịnh không gì khác hơn là tin nhân quả. Bởi vì tin nhân quả, mới giữ gìn Giới pháp trang nghiêm thanh tịnh. Người không tin nhân quả, không bao giờ giữ được giới”. Vì sao vậy? Vì có tin nhân quả thì mới biết đâu là điều ác nên tránh, điều ác thuộc về thân như trộm cướp, dâm dục,… điều ác thuộc về miệng như nói dối, nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói độc ác,… Gặp điều ác trên cơ sở tâm tham, sân, si có thể biết rõ tất cả các pháp ác mà chế ngự và đoạn trừ. Như vậy, ba nghiệp thanh tịnh chắc chắn giữ được giới thanh tịnh. Ngược lại, không tin nhân quả, biết đây là điều ác mà cứ làm đưa đến sự phạm giới, phá giới, sa đọa mất thân người. Người không tin nhân quả đương nhiên không được gọi là giữ giới trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên, muốn giữ giới thanh tịnh phải tin nhân quả. Do tin nhân quả thấy ác thì tránh, thấy thiện thì làm, thành tựu được ý nghĩa đoạn ác, tu thiện. Tránh ác, làm lành đưa đến Niết bàn, tương ưng với Giải thoát Pháp thân. Làm lành đưa đến trí đức thành tựu Bồ đề thuộc về Bát nhã của Pháp thân. Đây là vấn đề căn bản mỗi chúng ta, cần phải tu thiện trong quá trình từ đây cho đến cuối đời. Mỗi người giữ gìn Giới pháp đã thọ như giữ gìn con ngươi của mình. Bởi vì có mắt sáng mới thấy đường đi, mới tránh sa hầm, sụp hố không lạc đường và đi đến đích. Mục đích cuối cùng chính là quả vị Phật mà các vị sẽ đạt được trong tương lai. Cho nên, tuyển Phật, chọn người làm Phật cũng chính là ý nghĩa của Đại Giới đàn vậy.
Đại Giới đàn là trường tuyển người làm Phật. Tất cả 1.400 Giới tử đã trúng tuyển, tức là đậu vào trường Đại học Bồ tát, việc còn lại là học từng chứng chỉ một, từng môn học. Ngũ thiên, Thất tụ phải giữ từng chi tiết, không được sai phạm, không để rớt một chứng chỉ nào cho đến cuối chương trình, nhất định sẽ đạt được thành quả Cử nhân, Thạc sĩ, và học vị cuối cùng là Tiến sĩ. Phật pháp cũng vậy, cố gắng giữ gìn Ngũ thiên, Thất tụ, từng giới một cho được trang nghiêm thanh tịnh, cuối cùng sẽ đạt đến giải thoát, thành tựu Phật quả. Trước mắt các Giới tử làm một người có phẩm hạnh trang nghiêm thanh tịnh. Chính người có phẩm hạnh, có đạo đức trang nghiêm ấy cũng là góp phần trang nghiêm cho Giáo hội. Tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội là những công đức thật lớn lao. Đối với xã hội quý vị là người có đạo đức, một thành tố đạo đức trong xã hội cũng góp một phần cho xã hội được an lạc, hạnh phúc. Xã hội có đạo đức, bản thân quý vị là những thành viên của xã hội có đạo đức. Như cổ đức có dạy: “Nhất nhơn tác phước, thiên nhơn hưởng. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương”.

Giới đàn được mang tên Bảo Tạng, tức là một vị thiền sư truyền bá Chánh pháp trong thời kỳ cận hiện đại. Chúng ta đầy đủ phước đức, nhân duyên được đăng đàn thọ giới tại Giới đàn này. Bảo Tạng là một kho tàng, kho tàng ấy ở đâu? Nó có sẵn trong tâm các vị. Cho nên, Ngài Trần Nhân Tông có nói: “Của báu đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”. Bàng Uẩn cũng có dạy: “Mười phương cùng hội tụ, mỗi người học Vô vi”. Đây là trường tuyển chọn người làm Phật vô tâm. Vô tâm chính là giữ gìn Giới pháp trang nghiêm thanh tịnh trên cơ sở thân khẩu ý không có sự phân biệt. Giữ tâm thanh tịnh, sẽ được tương ưng với giải thoát, chắc chắn các vị sẽ đậu, đậu rồi sẽ thành Phật quả. Qua Trường tuyển Phật, quý vị sẽ thấy và hưởng trọn được của báu của chính mình, đó là Bảo Tạng sẵn có ở trong lòng của các vị.

Một lần nữa, thay mặt TW GHPGVN, kính chúc tất cả các Tăng Ni Giới tử đăng đàn thọ giới tại Đại Giới đàn Bảo Tạng được đắc giới, và giữ giới trang nghiêm thanh tịnh. Cuối cùng, xin tri ân BTS GHPG tỉnh BR-VT đã thực hiện và hoàn thành công tác Phật sự 2018 của GHPGVN, trong đó có công tác khai Đại Giới đàn Bảo Tạng truyền trao Giới pháp cho các Tăng Ni trong tỉnh và ngoài tỉnh tu học và hành đạo. Kính chúc Đại Giới đàn Bảo Tạng thành tựu viên mãn.

Như Minh

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!