Lịch học ngày 15 & 16/9/2018 ĐTTX4, ĐTTX5

1451

ĐTTX IV: Học ở giảng đường E (lầu 4), môn cổ ngữ Pali học ở phòng C2 (lầu 2)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY

15/9/2018

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Logic học PG

TT.TS.T Đức Trường

Logic học PG

TT.TS.T Đức Trường

Pali

NS.TS. Tịnh Vân

Pali

NS.TS. Tịnh Vân

CHỦ NHẬT

16/9/2018

Thành duy thức luận

ĐĐ.TS.T Trí Minh

Thành duy thức luận

ĐĐ.TS.T Trí Minh

Thành duy thức luận

ĐĐ.TS.T Trí Minh

Thành duy thức luận

ĐĐ.TS.T Trí Minh

 

——————————————-

 

ĐTTX V: Học ở giảng đường A (tầng hầm), môn cổ ngữ Pali học ở giảng đường D (lầu 3)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY

15/9/2018

Kinh Trường A-hàm

HT.T. Nguyên Giác

Kinh Trường A-hàm

HT.T. Nguyên Giác

LS Triết học phương Tây

NS.TS. Hương Nhũ

LS Triết học phương Tây

NS.TS. Hương Nhũ

CHỦ NHẬT

16/9/2018

Luật học PG ĐC

TT.TS.T. Giác Dũng

Luật học PG ĐC

TT.TS.T. Giác Dũng

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Hán cổ

NS.TS. Tuệ Liên

Pali

SC.TS. Diệu Hiếu

Pali

SC.TS. Diệu Hiếu