Lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo – 2018

707

 

Lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo
ngày 21 & 22/3/2018
tại chùa Tỉnh Hội – Đồng Nai