Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại Tổ Đình Từ Nghiêm

61