Kinh Trường Bộ

285
HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO
PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
-Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
-Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN CHÂU
Trưởng ban thư ký:
Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN
Trưởng ban Tài chánh:
Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN
Trưởng ban In ấn và Phát hành:
Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG
Trưởng ban từ vựng Phật học:
Cư sĩ MINH CHI
Nguyên bản: PALI
Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU