Thứ Tư, 26 Tháng Một 2022
Kinh-Luận Đại tạng kinh Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ♦ Quyển thượng~PHẨM 5: CÁC DANH...

Kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện ♦ Quyển thượng~PHẨM 5: CÁC DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC

Lúc bấy giờ Phổ Hiền Đại Bồ-tát nói với Địa Tạng Bồ-tát rằng:

“Nhân Giả! Xin ngài vì hàng trời rồng, bốn chúng đệ tử và hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói về danh hiệu của địa ngục, nơi thọ báo, và các quả báo ác của chúng sanh tội khổ ở châu Thắng Kim trong Thế giới Kham Nhẫn, hầu khiến cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp ở vị lai biết được những quả báo này.”

Ngài Địa Tạng đáp rằng:

“Nhân Giả! Tôi nay nương uy thần của Phật và uy lực của Đại Sĩ mà sẽ lược nói về các danh hiệu ở địa ngục cùng tội báo và quả báo ác của việc ấy.

Nhân Giả! Ở hướng đông của châu Thắng Kim có một dãy núi sắt tên là Thiết Vi. Núi đó đen mịt, mặt trời và mặt trăng không thể rọi đến. Nơi đó có một địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô Gián.

Lại có địa ngục tên là Đại Vô Gián.

Lại có địa ngục tên là Bốn Sừng.

Lại có địa ngục tên là Đao Bay.

Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn.

Lại có địa ngục tên là Núi Ép.

Lại có địa ngục tên là Thương Đâm.

Lại có địa ngục tên là Xe Sắt.

Lại có địa ngục tên là Giường Sắt.

Lại có địa ngục tên là Trâu Bò Sắt.

Lại có địa ngục tên là Áo Sắt.

Lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn.

Lại có địa ngục tên là Lừa Sắt.

Lại có địa ngục tên là Nấu Đồng.

Lại có địa ngục tên là Ôm Trụ.

Lại có địa ngục tên là Lửa Chảy.

Lại có địa ngục tên là Cày Lưỡi.

Lại có địa ngục tên là Chém Đầu.

Lại có địa ngục tên là Đốt Chân.

Lại có địa ngục tên là Ăn Mắt.

Lại có địa ngục tên là Viên Sắt.

Lại có địa ngục tên là Tranh Luận.

Lại có địa ngục tên là Rìu Sắt.

Lại có địa ngục tên là Nhiều Sân.”

Ngài Địa Tạng nói tiếp:

“Nhân Giả! Bên trong của dãy núi Thiết Vi có vô số địa ngục như thế.

Lại có thêm:

– Địa ngục Kêu Gào,
– Địa ngục Rút Lưỡi,
– Địa ngục Phân và Nước Tiểu,
– Địa ngục Khóa Đồng,
– Địa ngục Voi Lửa,
– Địa ngục Chó Lửa,
– Địa ngục Ngựa Lửa,
– Địa ngục Trâu Bò Lửa,
– Địa ngục Núi Lửa,
– Địa ngục Đá Lửa,
– Địa ngục Giường Lửa,
– Địa ngục Sườn Cột Lửa,
– Địa ngục Chim Ưng Lửa,
– Địa ngục Cưa Răng,
– Địa ngục Lột Da,
– Địa ngục Uống Máu,
– Địa ngục Đốt Tay,
– Địa ngục Đốt Chân,
– Địa ngục Treo Đâm Ngược,
– Địa ngục Phòng Ốc Lửa,
– Địa ngục Phòng Ốc Sắt,
– Địa Ngục Chó Sói Lửa.

Các địa ngục như thế, trong mỗi địa ngục ấy lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến số trăm ngàn; mỗi danh hiệu trong đó đều chẳng giống nhau.”

Địa Tạng Bồ-tát nói với Phổ Hiền Bồ-tát rằng:

“Nhân Giả! Đây đều là do chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim làm ác mà chiêu cảm nghiệp quả như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh bằng núi Diệu Cao, thâm sâu như biển cả, và có thể chướng ngại thánh Đạo. Vì thế chúng sanh đừng bao giờ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo; dù chỉ một tơ hào nho nhỏ cũng phải thọ lấy. Chí thân như cha con thì cũng đường ai nẻo nấy. Cho dù được tương phùng thì không ai chịu thế giùm. Tôi nay nương uy lực của Phật mà lược nói những việc tội báo ở địa ngục. Kính mong Nhân Giả hãy tạm nghe lời ấy.”

Ngài Phổ Hiền đáp rằng:

“Từ lâu tôi đã biết tội báo của ba đường ác. Tôi mong Nhân Giả nói ra, hầu khiến cho hết thảy chúng sanh làm ác vào thời Mạt Pháp ở vị lai, khi nghe được lời dạy của Nhân Giả mà Quy Y Phật.”

Ngài Địa Tạng nói rằng:

“Nhân Giả! Về tội báo ở địa ngục, việc ấy là như vầy:

Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân để cho trâu bò cày bừa trên đó.

Hoặc có địa ngục moi tim tội nhân để cho quỷ tiệp tật ăn.

Hoặc có địa ngục dùng chảo dầu sôi để nấu thân thể tội nhân.

Hoặc có địa ngục nung trụ đồng cháy đỏ để bắt tội nhân ôm lấy.

Hoặc có địa ngục có lửa bay theo đốt tội nhân.

Hoặc có địa ngục toàn là hàn băng lạnh rét.

Hoặc có địa ngục có phân và nước tiểu nhiều vô hạn lượng.

Hoặc có địa ngục toàn là loại chùy sắt nhọn bay.

Hoặc có địa ngục toàn là cây thương lửa.

Hoặc có địa ngục chỉ đánh ngực và lưng.

Hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân.

Hoặc có địa ngục có rắn sắt siết quanh.

Hoặc có địa ngục có chó sắt rượt đuổi.

Hoặc có địa ngục bắt kéo con la bằng sắt.

Nhân Giả! Những tội báo như thế, trong mỗi ngục có trăm ngàn khí cụ được tạo bởi nghiệp lực. Nếu không phải là đồng thì là sắt, là đá, hay là lửa. Bốn loại vật khí đó là do những ác nghiệp chiêu cảm. Nếu rộng nói về những sự tội báo ở địa ngục thì trong mỗi ngục còn có thêm trăm ngàn thứ khổ nữa. Hà huống là nhiều ngục. Tôi nay nương uy thần của Phật và nhân lời hỏi của Nhân Giả mà lược nói như vậy. Nếu rộng giảng giải thì tận kiếp cũng chẳng hết.”

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!