Kinh Đại Bảo Tích (Tập 2)

943
Người dịch: HT. Thích Trí Tịnh
Người đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Kim Phụng, Kim Phượng