Hội nghị Ni giới Phật giáo Sakyadhita lần thứ 15 – 2017 tại Hongkong

916