Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM dự kiến tuyển sinh tiến sĩ và thạc sĩ Phật học khóa III (2018 – 2020)

510