Hoài niệm ân sư

418

  Trời Đồng Nai đượm màu giải thoát
Chùa Phước Hải tỏa ngát hương Thiền.

Sáng nay, trong khung cảnh trang nghiêm tại Tu viện Phước Hải, nơi Tổ đường diễn ra buổi lễ tưởng niệm Ân sư của Ni trưởng Thích Nữ Như Như, chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động, qua công hạnh của Sư bà Phước Huệ thượng NHƯ hạ HOA, được chuyển tải, phát xuất tận đáy lòng của người đệ tử đã từng gắn bó cùng Thầy Bổn sư trong những lần Pháp nạn 1966 – 1969. Qua tiểu sử của Sư bà được Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương phụng đọc hiến cúng lâng lâng tràn ngập, bao cõi lòng sụt sùi kính tiếc:

Bồ tát vào đời bằng hạnh nguyện
Xả thân mình tùy thuận các duyên
Bao năm gắn bó cùng Ni bộ
Thắp lên ngọn đuốc khắp vùng miền.

Thật tuyệt vời, đời Sư bà từ buổi sơ tâm phát túc siêu phương tâm hình dị tục, cho đến lúc hóa duyên đã mãn, là tấm gương chiếu sáng trong công phu tu thân hành đạo, cho cả giới xuất gia và hàng Phật tử tại gia nương nhờ công đức. Ngài luôn lấy giới hạnh tinh nghiêm làm thân giáo để răn dạy sách tấn kẻ hậu lai. Như bóng trăng rạng ngời, như ngôi sao Bắc đẩu, Sư bà đã đem thân mình phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc. Sư bà đã thắp lên ngọn đuốc Chánh pháp để dẫn dắt chư Ni hậu học, bằng đức tin trong sáng cuả Phật Đà.

Để tỏ lòng báo đáp Ân sư trong muôn một, và muốn ghi lại công hạnh cho đàn hậu học noi theo gương sáng của Sư bà mà tích cực tu học, tuyên dương Chánh pháp, thành tựu lý tưởng giải thoát trang nghiêm Giáo hội, giữ vững tôn chỉ thuần túy của Đạo pháp, thăng hoa trên bước đường hành đạo, nên Ni trưởng Thích Nữ Như Như đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Ân sư thật trang nghiêm và trọng thể.

Qua tiểu sử, biết được công hạnh của Sư bà thượng Như hạ Hoa, Viện chủ chùa Phước Huệ, (Sa Đéc) và Phước Hậu (TP. Hồ Chí Minh), chúng con vô cùng cảm kích một bậc danh Ni kiệt xuất, đã quên mình vì Đạo pháp và Dân tộc. Chúng con nguyện noi gương Sư bà và chư Tôn thiền đức Ni tiền bối. Quý Ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng con tiến bước trên lộ trình giải thoát và an vui.

Phân ban Ni giới Quận 10 (tp. Hồ Chí Minh)