Hỗ trợ cho các Tăng, Ni thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh khóa XIII ( 2018 – 2022 )

516