Giáo hội PGVN truyền thông về ĐHĐB toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

333

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn gửi Ban Thông tin truyền thông; các Báo, Tạp chí và các Trang Thông tin điện tửthuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức tuyên truyền ĐHĐB toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Công văn do TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký với nội dung như sau:

Kính gửi:

– Ban Thông tin truyền thông;

– Các Báo, Tạp chí và các Trang Thông tin điện tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được công văn số 6904/MTTW-BTT ngày 05/9/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Để góp phần cho thành công của Đại hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Thông tin truyền thông, các Báo, Tạp chí và các Trang Thông tin điện tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau những ngày diễn ra Đại hội. Tập trung tuyên truyền sâu đậm những tin, bài, ảnh do Ban Thường trực, Văn phòng và Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN cung cấp từ Trang Thông tin điện tử MTTQVN, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận và các kênh thông tin chính thống khác. Nêu các việc làm và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc của Giáo hội trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc  MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện