Thứ Hai, 10 Tháng Sáu 2024
Phật họcTìm hiểu Phật giáoĐông Phương Tam Thánh东方三圣

Đông Phương Tam Thánh东方三圣

 Đông Phương Tam Thánh hay còn được gọi là Dược Sư Tam Tôn , là 3 vị Bồ Tát của thế giới Tịnh Thổ Lưu Ly Phương Đông . Thường là Phật Dược Sư , Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát . Trong thời đại Điện Quang Như Lai , có 1 vị cư sĩ và 2 người con , cùng chung lập chí , cứu lấy tất cả chúng sinh bệnh tật cực khổ trong thế gian . Điện Quang Như Lai lệnh cho vị cư sĩ này đổi tên thành “Dược Vương” . Vị “Dược Vương” này trải qua thời gian dài tu luyện khổ cực đã đắc đạo thành Phật , chính là Phật Dược Sư . 2 người con cũng chính là  Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát .

Phật Dược Sư độ hóa chúng sanh hữu tình , nhất là chúng sanh bệnh tật đau khổ , để đạt được lợi ích an lạc . Tại thế giới Tịnh Thổ Lưu Ly Phương Đông có rất nhiều vị Bồ Tát dưới sự lãnh đạo của Nguyệt Quang và Nhật Quang hai vị Bồ Tát . Hai vị Bồ Tát này sẽ theo thứ tự thay thế khi Phật Dược Sư nhập Niết Bàn .

Có một số ngôi chùa thờ Phật Dược Sư cùng với Dược Vương , Dượng Thượng hai vị Bồ Tát , ngụ ý ban thuốc cứu tất cả chúng sanh khỏi bệnh tật .

Cũng có chùa thờ Phật Dược Sư cùng với Quan Âm và Đại Thế Chí hai vị Bồ Tát , ngụ ý rằng không có sự phân biệt giựa Tịnh Thổ Phương Đông và Phương Tây藥師三尊,相對於西方三聖而言,是東方淨土琉璃世界的三位佛菩薩。一般說法是藥師佛、日光菩薩、月光菩萨。在電光如來時代,一位居士與他的兩個兒子,共同立志,拯救世間一切病苦眾生,電光如來命這位居士改名為「醫王」,這位「醫王」後來經過長時間的苦修之後得道成佛,就是藥師佛。他的兩個兒子,也就是日光菩薩、月光菩萨。

藥師三尊化导救济有情众生,尤其拯救傷病痛苦眾生,使之得到究竟安乐利益。东方净琉璃光世界的众多菩萨由此日光菩薩、月光菩萨领导,兩菩薩将于药师佛涅槃后,依次递补佛的位置。

亦有寺廟以藥王、藥上兩菩薩为药师如來的左右胁侍,以示施藥度盡苦難眾生之意。

亦有寺廟以觀音、勢至二菩薩為药师如來脅侍,表示東方與西方淨土無二無別。

Tin khác

Cùng chuyên mục