Đi và về

719

Đi và về

Người về non nước nghiêng mình
Cố đô cờ rủ Ninh Bình lệ tuôn
Cửa Thiền gióng những hồi chuông
Quê hương tiễn biệt anh hùng Hoa Lư.
Người đi về cõi siêu sinh
Quốc dân thương nhớ nghĩa tình bấy lâu.
Bạn bè các nước thương đau.
Tiếng kinh trầm vọng chiều thu nắng buồn…
Trăm năm rằng có là không
Tử sinh một thoáng phù trầm nhẹ tênh
Về miền tịch diệt an nhiên
Công hầu khanh tướng lụy phiền rửa trôi
Chiều thu nắng tỏa bên đồi
Thảnh thơi nghe tụng một thời Tâm kinh…
Âm vang bát nhã hành thâm
Chiếu soi ngũ uẩn chân tâm sáng lòa
Trăm năm rằng có là không
Tử sinh một thoáng phù trầm nhẹ tênh
Về miền tịch diệt an nhiên
Công hầu khanh tướng lụy phiền rửa trôi
Chiều thu nắng tỏa bên đồi
Thảnh thơi nghe tụng một thời Tâm kinh…
Âm vang bát nhã hành thâm
Chiếu soi ngũ uẩn chân tâm sáng lòa

Hộ Quốc