Danh sách Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa (2013-2017)

1132

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Danh sách Tăng Ni sinh
tốt nghiệp khóa (2013-2017)

—oOo—

Khóa X – Các khoa văn bằng 2 (đợt 1)

Khóa III – Khoa đào tạo từ xa (đợt 1)

Khóa X – Khóa Hoằng Pháp (đợt 1)

Khóa X – Khoa Lịch sử Phật giáo (đợt 1)

Khóa X – Khoa Pàli (đợt 1)

Khóa X – Khoa Phật pháp Anh ngữ (đợt 1)

Khóa X – Khoa triết học Phật giáo (đợt 1)

Khóa X – Khoa Trung văn (đợt 1)