Danh sách được tấn phong giáo phẩm năm 2019

740

Tại Hội nghị kỳ 4 – Khóa VIII, Ban Tăng sự T.Ư đã trình danh sách tấn phong giáo phẩm 46 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 340 vị từ Sư cô lên Ni sư.

Theo đó, đối với các vị được tấn phong Ni trưởng phải hội đủ các điều kiện sau: tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni từ năm 1979 trở lên, đã được tấn phong giáo phẩm  Ni sư.
Đối với các vị xuất gia được tấn phong giáo phẩm  Ni sư phải có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc thọ giới  Tỳ-kheo-Ni từ năm 1994 trở về sau này.
Sau đây là danh sách  46 vị Ni trưởng và 430 vị Ni sư trong Hội nghị của Trung ương GHPGVN diễn ra vào ngày 30-12-2019 vừa rồi.
DANH SÁCH 46 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG
ANHAB (16).JPG
ANHAB (35).JPG
ANHAB (27).JPG
ANHAB (36).JPG
 
DANH SÁCH 340 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ
 
ANHAB (20).JPG
ANHAB (21).JPG
ANHAB (31).JPG
ANHAB (28).jpg
ANHAB (3).JPG
ANHAB (42).JPG
ANHAB (2).JPG
ANHAB (17).JPG
ANHAB (43).JPG
ANHAB (33).JPG
ANHAB (18).JPG
ANHAB (1).JPG
ANHAB (14).JPG
ANHAB (26).JPG
ANHAB (23).JPG
ANHAB (34).JPG
ANHAB (5).JPG
ANHAB (24).JPG